Tag Archives: wiérzte

n.p.r.

czë pamiãtôsz biôłé scanë
naj’ brzątwieniów swiôdków niemich

jesma sã zdarzëła swiatu
czedës na rewsczi sztrądze
chòc napłënãło ji hôchów
dlô stopów zmarachòwónëch teskniączką
nielëdzkò dłëdżi latny przigòdë

nowich przëzwësków dostało Dac
czej òdkrëwczô zdôwa sã kùńczëc jigra
ju leno Miec òslepióné
zaznónym słuńcã bënégò
òstało najim skôrbã
jesma zaczãła Bëc òd nowa
chòc napłënãło doswiôdczeniów
dlô całów wëgasywającëch krótkòscą
wcyg nowé grzëpë ë ùpadczi
jawią sã w snicach ë wëòbraznie

jesz rôz jesma sã swiatu ùrodza
chòc dlô swiata nie chcã ju żëc
cemnëch ë głëchich dniów

czë pamiãtôsz biôłé scanë
ë cemné cãdżi jak ze snieniów

czë zjiszczëniém bëłë brzątwieniów
czë brzątwieniama bãdą zôs

n.p.r“, abò 10.7.12

pòézjo

jakô të bë chca bëc dlô mie dzysô
prostô, codniowô, zrozmiałô dlô wszëtczich
jigrac ze słowã
pòdskacac szmakã nowich ùnywersów
gwôsną òdkrëtoscą
dawac nieszmak jazdą pò bandze
jebaniém pò wszëtczich ë wszëtczim jinszim jak jô
wësublimòwóną w swòjim ùrzekù
chòc z letczim tonã òbarchnialstwa
jakô të bë chca bëc dlô mie òb noc
mòji pùsti nocë

pòézjo“, abò 17.6.12

òsóbnota, abò teskniączka lasu

w ny cëszë òbrôz niewidny
sztôłt krëszczi przëprawiony jãczminiã z apfelzyną
bezgréńczné brzechòtanié płomicë na widnikù
za dalekô mòrzkô piesniô mącącô kòrónë nasłëchiwający nocë
ë nadchôdający kùńć nielëdzczégò cządu
wëklepiwóny cyklicznym zwãkã skrzëpiców
zwãkã spikù bez sniców

òsóbnota, abò teskniączka lasu“, abò 16.6.12a

Aùtółë

Czedës tatk dolmacził mie
skądka jaczi aùtół je:
– Nen z GD to z Gduńska mdze,
a z GA to gwës Gdinia,
GWE – Wejrowò,
GLE z Lãbòrga je,
z GPU z pùcczich strón,
z GKA to z Wëstrzódka,
GKS kòscérsczi kréz,
GDA dzes spòd Gduńska,
GSP to Sopòtë,
GCH – chònickô rzma,
nen z GS ze Słëpska mdze,
GSL z òkòlégò,
jesz z Bëtowa òstóła
z GBY tôfla na.
Chòc nas w tropach wiele je,
ju wiém chto gdze pòjedze.

Aùtółë“, abò 19.5.12

schòwôj pòétã w zark

leżã ë chòwóm sã przed swòją atomówką
chòc stôwiô mie ją pòd nogama
niegwësny bóg chtërnégò ni mô tuwò
dze jes sã schòwôł ze swòją barnią niemy erekcjë
dnia w jaczim bądã gwës, że równak rozmiół jem żëc
przeklãti mdze
przeklãti zapiti wiérzto kôżący biéc
leżã przërëchtowóny na wznak z drzéwianyma remionama
pòdniosłima do górë wëblakłi krewi
na jaczi ni mô ce
ju leno smrok
nieprzespónô noc
ë dzéń w jaczim bãdã gwës, że równak chcôł jem żëc

schòwôj pòétã w zark“, albo 11.5.12

darga

pòstãpną mërotą przëchôdô pòrénk
smrok ùcéką òd lëchi
leno pùlsëjącô gwôsną krewią krzëwô kòsa bùdzëka
wiéczno wëłączonô cobë nie ùtëpa bëlny
przëchôdôsz w ni snôżi
nigle czej Ce ni mô
to Të
na zmieniwającym sã tëpichù
ë cëché dwiérze nieùbëtkù
przińdzë
dôj zabôczëc
że mómë kùńć

darga“, abò 29.4.12

mitkô gąbka

namikłi semiã
młodzącym bezùwôżanié
sztok w jëjich mùsczi
do przërzeszotowaniô prôwd
piôchã szturac zãbë
cobë nie gôdalë lëchò
wòlnotã dac gãbë
sprôwdzoną prawã sprôwë
wiészac biôłim pòwrózã pòetów
pòdgrëzającëch nodżi pòd sztërëma lëtrama
pòtopic w niewdôrze
knégów ë gwôsnëch szôtorów
dac wëkrwawiec sã barankóm
Sënôj zełgóny dac
Sënôj ùbëtnégò zesla
òkùpic łżélstwã pòd niegwësny gruńt

zjinaczëc pòzdrzatk pòd wanogów kùńc

mitkô gąbka“, abò 28.4.12
COPòwi