Tag Archives: wiérzte

buten butna

W mòjim smiecëchù, na spódkù dëcht
nalôzł jem dzysô swą gwôsną smierc.
Przëkrëtô bëła tësącã spraw,
mùszebnym zôczątkã kòżdégò dnia,
robòtą, nëkanim ë grzëpą bzdur,
jaż jem sã zdzëwił, schòdzącë w dół.
Nie fela przë ni bëlniészich chwil,
w jaczé sã jakòs céń smiercë wwił.
A wszëtkò to jem òdkrëł tej
czej nalôzł jem se pòd dekã zarkù.

bùten bùtna“, abò 20.2.13

legôdka

czej jem ju wëpluł wszëtczé płëca
ë wszëtczé bùchë chtërnyma rzëgôł rak
czej gôdac òprzëstała stegna
chtërnô midzë banowisczã hereticzek
a òbsamãtónym wiksermanã wòła
czej nodżi ni miałë ju kraftu słëchac
cëż dzejało sã za òknama swiata
czej brzątwienia ò nieprzëstãpny
alkohòlowy òrgie zbùdzyłë elektiszzżerôcze
czej mie wëdrapelë òczë gwôsnyma rãkama
czej prosëlë ò sztëczk zrozmieniô
w kùpòwanim brónëch bùtlów
dlô krącącëch sã bez òczów dzecy
czej ùzdrzôł jem spòlëznë jaczé cygnãłë
bezkraftną dargą òd kãtrzëniô do robòtë
jakô ni mia nick z żëcym
ë czej mëslôł jem że jem
nie béł prawie taczi
wëpluł jem, wërzëgôł, wëgadôł, òprzëstôł,
zawòłôł, ni miôł, słëchôł, dzejôł, bùdzył,
wëdrapôł, proséł, kùpòwôł, krącył sã,
ùzdrzôł, cygnął, kãtrzëł, mëslôł, nie béł
chtëren ùmrôł swiãti przeklãti
chtëren spiskòwôł wrodżi cëzéńclowati
chtëren sóm dlô se gwësny niezrozmióny
chtëren béł bòsczi przeklãti
przeklãti przeklãti przeklãti
przeklãti przeklãti przeklãti
przeklãti razã ze swòjim przeklãtim pragnienim
gwôsno przeklãti razã z przeklãtą jawernotą
juwernotą ë przeklãté jegò wszëtczé wëplëté płëca
chtërne widzałë stegnã banowich wiksermanów
nodżi swiata brzątwienia zbùdzyłë òczë
sztëczk brónëch òczów spòlëznë kãtrzëniô
czej prawie rodzył sã hôch zrozmieniô
slôdnëch zwãków zarkù co spôdł z nieba
ë wësëpôł tësące ùmiarłëch janiołów
chtërné kãtrzëłë sã za sztëczk zrozmieniô
z bróną bùtlą w miono nôkãtrzniészégò kãtrzëniô
kãtrzëniô sã z Wòlną ë Niepòdległą
ë wszëtczima partiama ë zakamùflowónyma òpcjama
czej jem zakriwôł gãbã ë wëłącziwôł wid
cobë nie czëc cëż mô do napisaniô tësąc strëpiałëch janiołów
z pòwëgrëzonyma pôlcama cygaretów
nekającégò le do przódkù ë w górã wizra
jaczi bez sztótu paùzë wëdôwôł zwãczi kãtrzëniô
nakrąconëch pënków ë rozwiartëch pùtanów
szpringlów wëdraszowónëch w trzë rzëcë
transwestitów mądrzélców profesorowégò swiata
czôrno-żôłtëch żëdów ë cëganów wëprzedónëch przécelów
pisôjków co chcelë rozkãtrzëc swiat ë miec bróné bùtle
ë na cygaretë le nie dlô mie jëjich swiat
wëgrzmòcony bez òczë do bëna
jem òstôł zakòpóny razã ze swòjim swiatã …..
….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. .

Legôdka“, abò 9.2.13

stôroswieckô òpòwiedniô

jem spòzdrzôł w górã bómë
rzekłë że nie
jidze ò to cobë jic
a bë cygnąc do dniów

w jaczich zniknãłë tôflë
sztridë czôrną krôsą zakrëté
wszëtkò stało sã
chòc bëło jasné

ë dlô wszëtczich hôwinga
zrozmienié òb czas naszich dniów
zmieni swòje gréńce
snicé ò szëmernicë òpòwiedniów

stôroswieckô òpòwiedniô“, abò 27.1.13

***

drëftowi krziżik
zdżinął tuwò
stop
cała nié nalézono
stop
przëkrëti sniégã
òlejã gò zmiarzłą pepsi
jaką zdzegwiłë slôdné nérczi
równak nôprzódk pòzatrëwóm płëcë
ë cząstczi jaczima sã nie pòszczescëło

***“, abò 26.1.13
w dzéń jimieninów nijaczimù Titësowi

***

ale jesz bez pôrã sztótów dôj mie
sã ceszëc z ti drodżi òd Chwaszczëna
chòc nigdë nią nie dojadã
do Cë abò na nen plac

pòd szôrima drzéwama
dze pierszi rôz widzôł jem
twój zdrok ë jesz nie wiedzôł
że drodżi òd Chwaszczëna

do Cë nigdë nie przejadã
chòc jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc z tëch
krëjamnotów pò ùdôwónëch ùczbach

ë brzątwieniów ò pajkù ë
tim co mògło bëc
a nié le spisanim mëslów
słëchanim ò brótce co mia bëc tobą

ë twòjima rãkama zamikac
dwiérze co zamknąc sã nie chcałë
bë jesz bez pôrã sztótów
ceszëc sã bez swiądë wëcmanim

***

ale niedoszłëch szesc zéńdzeniów
jaczé miałë bëc zôczątkã
chòc òd Gduńska drogą
ë òd Chwaszczëna nigdë ju

nie dojadã ale jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc niepòznanim
chòc móm ju bëté w Pilëcach
ë të téż tedë jes tã bëła

pamiãtóm nieprzespóné nocë
òd robòtë ë réze pò sztrądze
jak tedë jesz dôwa mie bez pôrã
sztótów ceszëc sã czej jesma belë

dalek òd lëdzy kò nie przë nich
czej jes ju przë mie nie mia krëjamnot
chòc drogã òd Chwaszczëna do
Ce ju móm zjachóné tëlé razë

to równak nie bëło zéńdzeniô
jaczé miało bëc zôczątkã
chòc tak baro z Jagiellońsczi
gadac bëm jesz chcôł

***

ale ë to w Pilëcach
chòcô nié na sztrądze
ani téż przë lëdzach ju
wicy drogą òd Chwaszczëna

do Ce nie dojadã na pôłnié
chòcbë jem jachôł z ti górë
a nie zabôcził jesz pôrã sztótów
ceszëc sã nie bôczącë na nick

równak bez zôczątkù
chòc ë bez mùjkaniô
dłëdżé nocë w Pilëcach jaczima
hôch nie felôł w prôwdze

ë łzë ë przeklënanié
ë zdrok co jak wiedno
nie dôwôł zasnąc
nawetka na Jagiellońsczi

czej ju bez pôrã sztótów
ceszëc jem òprzëstôł
z cëszë sã ë głëchi òstôł
pajk co leno rozmiôł snic ë rzeknąc

:ale…

Kasza z Kalësza“, abò 12.1.13