Tag Archives: pëtlë ë jinsze ùrzasë

… wanoga pò gréńcë piãcolëni

Czejbë stegnã ną zamienic
Ë melodny hewò czas
Wanogą nową biéc
Znôù szëkac nas

Mòże jinszi pòmión wòdë
Na zdôkóny tôflë sztrąd
Jiny zwãk ùczëjemë
Ju nie mdący stąd

Mòże nótë sã nie zéńdą
Zez nym pierszim tchã skarnie
Ë tej nie mdze z Tobą
Za czim grac le mie

Wiater rozchaòsół klatë,
Naszą partiturą je…
Kòńtrapùnktë bardë,
Òstóń – dolce mie!

… wanoga pò gréńcë piãcolëni” abò 20.8.11

Klnã

Klnã na kòżdi nowi dzéń
Czej wzéróm w zmãczoné òczë
Ë żnã do krwie sztilã smiercë

Klnã na kòżdi wnëtka dzéń
Czédë dalek òd ny gwiôzdczi w złoce jem
A wanoga rzelëwą pasją zdôwô sã bëc

Klnã ju prawie kòżdi céń
Chtëren bezkraftno òddôwô sã
Kò dëszny òbrôz kòżdim rządzy dniã

Leno Cë rëchtowónëch dni klnąc ni mògã
Kò tak chãtno sapanié jinszëch dniów do se przëcëskôsz
Kò tak ùbëtno zatacôwôsz jawernotã w lëpach do nieba czerowónëch

Klnã” abò 8.8.11

Wëbùdzenié

Dzysô jes mie zbùdzëła w pòrã czëców
Stała jes nad wërã ë w pòrã słowów
Zdrzącë na mie
Jidąc – Bie.

Ùczëł jem Cë niglë jes przëszła do mie
W bezdechù czëł wòniã jes przëszła prawie
Nie zdrzôł widzôł
Stana – Stanął.

Ë chòcô jem wcyg spôł wej kòżdi twój szlach
Co kresla jes pò skarnié kòżdi nen znach
Dôwôł wiedzec
To të – Smierc.

Wëbùdzenié” abò 14.7.11

Dlô próbë bôjka

żëje blós na próbã
dlô jigrów
szpòrtów Smiercë
na próbã òddëchô
na próbã kùrzi cygaretë
na próbã ë dlô ùsmiéwkù
probùje nowégò piwa
na próbã gôdô do waju
ë pòdôwô rãkã
na próbã òblôkô sã
ë brële na se wkłôdô

ùmierô blós na próbã
dlô jigrów
szpòrtów Smiercë
na próbã kùńczi òddëch
na próbã kùrzëc przestôwô
ë ùsmiéwk swój gùbi na próbã
próbùjącë nowégò piwa
na próbã sã òddzekòwiwô
zëblakô ze se wszëtkò
bez brëlów znikô
na próbã

jãdrné tomatë – nicht jich nie szmakô
nicht nie maklô cobë sprôwdzëc
czë przëjemnotã sprôwiô
no tknienié
ë ò kãt czerwòńszi
nierówné haczenié

leno òn
Celebrita Smiercë
z nôrodu pùpków
co ùmierają
z przewëpchaniégò
ë òdrodzywają sã
z wëgasłëch trzónów
niesłëch na pògrzeb
bez ùrmë pùpków
òdzartëch ë z gùmë
z namienionym kawlã
bez lëché wëszëznë

dlô próbë żëcégò
dlô próbë smiercë

Dlô próbë bôjka” abò 3.7.11

Lecec

Lecã w rézã
wcyg przed se
widë sã mienią
zmieniwają sã

Le wej nie zdrzã
za sobą, ani na se
czasã na jakąs
szlãfã zez skrą

Miasto zmieniô sã z Miastã
lëdze, môle, gôdczi
a dbło no dzëkùtné
za nima wiedno szlachùje

Jakùż gwësno prawie je
nicht mie tegò nie wezmie
a mòże czasã téż czëjesz
czëjesz, jakùż w rozpale swiat płënie

Dzëkò, rwawò, lecącë
w górã! w dół!
czë tegò chcemë
czë tegò brëkùjemë

Ë nen dzëkùtnik, nen wrëcznik
Jô – sã pôli widzącë
Chòcô cos w banã psiardolnie
Lecã ju, za swiatã nie wzéróm

Lecec” abù 22.6.11

Chaos nama grô

Co dzéń jô klikajã
nen klikôcz w mòjim łepie
ë pstrëkóm nen pstrëkôcz

Wëłączóm ë wcyg wëłączóm,
chòcle wid wcyg sã pôli
gasnie mie nen trzón

Czedë zadzejô – ju sã nie włączi
dëbeltny rôz kòłowrótk
na szczescé swiata ë mie

Òstëgnie na stegna drãgòscë
òstôną nodżi w parłączce
na wiedno – blós ni më

A tej pòlecysz pò brzątwieniów kréz
zaniesesz part mie zez wiatrã
dzélek rëchli wëdzélony

Ë dóm sã zrzeszëc wew hùrmie
złômónëch wietwów
bez szlagã Roda

Wëkliknie mie ë wëpstrëknie
na kanadnych stepach
mòdry mòtilk wirëjąc skrzidłama

Chaos nama grô” abò 19.6.11

Slôdny lëst

A czej ju mdã ùmierac miôł
ë w wanogã bez òstatny mòst
wëbiorã sã bez grzëpë, bez rzmë
nad krëjamny sztrąd
sadnã òdpòcząc pò żëcym
sadnã nodżi wëcygnã
ë spòzdrzã na ną zeloną krôjnã
co nad sztrądą – chëczą
bëła
co mòjé – waje mdze

A wë nie grajce mie Albioniona!
blós cëchò wrzëcce
w zemiã lubòtną
sparłãczce
na wiedno, nierozłączno
Wòlnotã dôjce
w zabëtim lasnym
pòmiónie zwònów
w zabëtich szlachach
dôwnych dzejów

Cëż ùzdrzã tej?
Zjiscenié sniców
a mòże… nié?

“Slôdny lëst” abò 9.5.11

stan zdreżucącé na wszëtkò,

Czasã jem òbarchniałi
a w swòji òbarchanialskòscë robiã
òbarchniało wszëtkò
Czasã napiszã na kluczplace
nie mdącë sobą letkò dzëwi rzeczë
jak ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘
Czasã nie móm anungù
ò co jidze ë skądka co je czej bùdzã sã
widzã dzëwi nôdpisë
Gwësno to je nen ‘stan zdreżucącé na wszëtkò, ‘
czej mdąc sobą chcã zrozmiec tegò drëdżégò
we mnie mną nie mdącégò
Równak wùja Gógel nie mô òdpòwiédzë
wiôldżi mëmczi jinternetowi Rodë
nawetk pò òbéńdze


stan zdreżucącé na wszëtkò,
abò 2.1.11