Tag Archives: Lënia

Dëbeltjãzëkòwé tôfle w Gminie Lëniô

W Gminie Lëniô prawie dérëje stawianie tôflów z dëbeltjãzëkòwima pòzwama wsów – pòlsczima ë kaszëbsczima.
Tim samim Gmina Lëniô je 2. gminą, chtërna pòkazôwô swòją kaszëbskòsc w wejrowsczim krézu, a 7. na Kaszëbach – pò Stãżëcë, Serakòjcach, Somòninie, Chmielnie, Bëtowie ë Szëmôłdze. Je wôrt przëbôczëc hasło gminë: “Gmina Lëniô – pòczuj kaszëbsczégò dëcha“, a téż turistną trasã szlachã Kaszëbsczich Dëchów z ksążczi “Bògowie i dëchë najich przodków” Aleksandra Labùdë (pòchowónégò 30 lat nazôt w Strzépczu), chtërna pòwstała w łońsczim rokù. Gmina Lëniô to téż môl pierszi, kaszëbsczi spòdlëczny szkòłë na Gòdnicë, a téż Kaszëbsczégò ÒL w Strzépczu. W kòżdi szkòle ùczony je kaszëbsczi (òd klas 0, jaż pò maturã, chtërną jidze zdawac w KÒL w Strzépczu). W Lëni dzëjô folkroristné karno Kaszëbskô Rodzëzna, chùr Piãcolënia z Lëni (razã z Lutnią z Lëzëna nôgralë chòcle platkã z pierszą “Kaszëbską mszą swiãtą na chùr ë diabelsczé skrzëpice” aùt. T. Fópczi), teater Prostolëniowy z Lëni (prawie wëstôwiô nową sztukã – “Ala weter jo!” aùt. T. Jabłońsczi)… Pôrã dnie nazôt w Lëni w. Labùdowô miała promòcëjã nowégò ùczbòwnika do Kaszëbsczégò, a rëchtuje sã ju pòstãpny ùczbòwnik w. W. Bòbrowsczégò… A ju za rok Kaszëbsczé Diktando w Gminie Lëniô dlô wdôru Aleksandra Labùdë.
To wszëtkò dzãka Eùropejsczi kôrce ò jãzëkach nôrodnëch ë etnicznëch mniszosców. Kôrta ta pòzwòliwô téż na wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò jakno drëdżégò jãzëka ùrzãdowégò – co téż ju w Gminie Lëniô òstało zrobioné. Terô blós żdajã na kaszëbsczé pòzwë sztrasów 🙂
A cobë mie sã nie żëło tuwò za snôżo.. je pôrã czôrnych sprôw… Kaszëbsczé ÒL w Strzépczu pòmalë nie mô przińdnotë dlô se – felëje ùczniów, chtërny chcą sã w ni ùczëc. Òglowò w szkòłach mało dzecy chce sã ùczëc kaszëbsczégò, a nie je wiedzec dlôcze… A młodi wëszczerzają sã z tich, co gôdają pò kaszëbskù… Ë co z tim zrobic? Co z tim zrobic?

Lewinkò ë Lewino

Gmina Lëniô - Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Gmina Lëniô

Dëchë naj przodków

Jakò pierszi na swiece a téż na całich Kaszëbach ;P sparłãcził jem dzysô w nocë òpisë Kaszëbsczich Dëchów (òd A. Labùdë) z òdjimkama szlachòtów jaczé stoją we Gminie Lëniô. Jażle chtos jesz nie miół òkazje jich òbaczëc tej mòże chòc mòje marne òdjimczi òbezdrzëc 😉

http://csb.wikipedia.org/wiki/Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Mòże w rujanie ùda sã dac cos taczégò do Pòmeranié… Ùzdrzimë 😉

Pòzdrówczi dlô wszëtczich!

Gmina Lëniô na Wiki.csb

W slôdnim tydzeniu jem sã përznã pòbawił na kaszëbsczi wikipëdie, a òsoblewié przë wszëtczim co sã parłãczi z mòją gminą, to je z gminą Lëniô.
Móm tam dopisónë co jem wiedzôł ë co nalôzł w wszëlëjaczich môlach na nen temat, a wszëtkò przezdrzôł ë czasã pòprôwił Karól Róda za co mù dzãkùjã, że chcało jemù sã to wszëtkò òbzérac ë szëkac mòjich felów…
Ale pòdóm tuwò adrés òd chtërnégò mòżece so pòczëtac co to sã w gminie Lëniô dzeje ë jak na cała gmina wëzdrzi 😉

http://csb.wikipedia.org/wiki/Gmina_Lëniô

Zachãciwóm téż Waju do taczi robòtë, òsoblewié przë swòjich gminach ë ”môłich tatczëznach” 😉

Pùrtk z Lewinka

Stanął so Pùrtk na drodżi rozkrôńcach
Zamieszkôł w gnoju, sztokù, smardzyńcach
Chce dzejac lëdzom wiedno na psotë
Bò we łbie mô wcyg sami głëpòtë

Dwô głëpi òczë, kùtér mô wialdżi
Smieje sã głëpio, trzëmô za rodżi
Sëdzô na slôdkù, cos nam szëkùje
Wali jesz piãscą pò kòzé nodze

Nié zbrakło chléwnich widłów mù gnojnëch
Nima wëwija, to blós le szpòrtë
Nié zabëczta dżąc głową turiscë
Jażle nad wòdã chceta dojsc wszëtcë

Jaż stôł sã cëd z té całi głëpòtë
Lëdzë co żëlë w Smãtka cëmnotë
Zaczelë czëtac Labùdë gôdczi
Co spisôł w lëstã dëchë ë bòżczi

Czas przëszed bùdzëc mòwã ze spikù
Na nodżi pësznô stôwa Kaszëbskô
Tej Pùrtk mòcniéjszi stôł sã òd Smãtka
Za wszëtkò Dëcha Szlachòtë dzãka

„Pùrtk z Lewinka” – 8.5.10

Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha we Gminie Lëniô

BASZKA w Lëni – 23.4.10

GMINNY DODÓM KÙLTURË W LËNI
SERDECZNÔ RÔCZI
na III GRAND PRIX
ë PÒDRËCHÒWÃNI III MIÉSTERSTWÓW GMINË LËNIÔ
w „KASZËBSKĄ BASZKÔ na 2010 rok
dnia 23. łżë. 2010 rokù ò gòdz. 7.oo PP w zalë GDK w LËNI
Wpisowé 5 dëtków òd grôcza.
Dlô nôlepszich karcëstów ju są przërechtowóni pëszné pùcharë!