Tag Archives: jinternéta

YouTube CSB

Czë przezéranié krótczich filmików na YouTube mòże przënoszëc wicy redotë? Gwës, że jo! Òd dzysô mòżeta to robic zwëskiwającë z kaszëbskòjãzëkòwi wersjë ti starnë! Sygnie zaladowac skript z ny starnë: http://userscripts.org/scripts/show/149072

Dlô brëkòwników Firefoxa ë Operë jinstalowanié skriptu je taczé sómé jak przë Facebookù, a dlô brëkòwników Chrome – jak przë jinstalacjë skriptu dlô Google. Żëczã wama jesz bëlniészégò òbzéraniô filmików z kaszëbskòjãzëkòwą wersją starnë YouTube – òsoblëwie, że dzysô mómë Eùropejsczi Dzéń Jãzëków! 🙂

Google CSB

Witôjtaż! Slôdnym czasu naji bracynowie, Szlązôcë, zrobilë dolmaczënk starnë Google na szląską gôdkã. Czej jem sã ò tim doznôł, z jinternétë, a jak ;), tej ùdbôł jem so, że Kaszëbi téż mòglë bë miec swòjã wersjã Google.com. Ë tak òd ùdbë pò jaczims czasu miôł jem zrëchtowóné pierszi dzél dolmaczënkù Google na kaszëbsczi.

Dzysô òddôwóm do zwëskaniô bez waju wersjã nieco barżi rozszerzoną ë ùprawioną, móm téż nôdzejã, że w przéńdnym czasu ùdô mie sã to dali rozwinąc, a całô starna Google.com mdze mia ùbsłùgã w naji rodny mòwie.

  Pôrã wskôzów do te, jak zajinstalowac dolmaczérã Google.com na kaszëbsczi jãzëk.

1) Na zôczątk bédëjã wama scygnąc kaszëbsczégò Firefoxa na swój kòmpùter – jidze to zrobic z ti starnë : http://www.mozilla.org/csb/firefox/fx/ – dzãka temù mdzeta mielë nié blós Google, ale téż całą òbsługã jinternétë pò kaszëbskù.

2) Pò zajinstalowaniém kaszëbsczégò Firefoxa mùszita scygnąc do niegò dodôwk „Greasemonkey”, jaczi jidze nalézc na ti starnë : https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/greasemonkey/

3) Pò zajinstalowanim dodôwkù zamikôta ë jesz rôz òdmikôta Firefoxa!

4) Pòstãpnym co mùszita zrobic, to wlézc na starnã : http://userscripts.org/scripts/show/139904 , z jaczi mòżna scygnąc szpecjalny dodôwk, chtëren przedolmaczi pòlską wersjã Google.com na kaszëbsczi jãzëk. Dodôwk jidze scygnąc pò knôpsniãcym zelonégò „Install”.

5) Pò zajinstalowanim dodôwkù Google-csb jesz rôz zamikôta ë òdmikôta Firefoxa, wchôdôta na starnã www.google.com ë sprôwdzëwôta dzejanié kaszëbsczi wersjë jedny z nôbarżi znónëch na swiece jinternétowëch starnów.

6) * Czasã mòże bëc tak, że dolmaczënk nie zaskòczi za pierszim razã ë mdze przeskakiwôł – co zanôlégò òd chùtkòscë jinternétë. Dlôte bédëjã wlézc na starnã : http://www.google.pl/preferences?hl=pl ë wëłączëc dinamiczną szëkbã.

 • Wskôzë dlô brëkòwników Operë

  1. Na starnie http://userscripts.org/scripts/show/139904 prawim knôpsnikã mëszë trza wëbrac “Install” ë pòtemù “zapisz element docelowy jako…”
  2. Plik zapisëjeta na swòjim kòmpùtrze (np. na pulpice) blós mùszita zmienic jegò pòzwã z “139904.user.js” na “139904.js”
  3. Z przédnégò menu wëbiérôta: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość -> Opcje JavaScript
  4. W “folder skryptów użytkownika” wëbiérôta plac, w jaczim môta ju zapisóné plik.
  5. Na kùńc jesz rôz òdmikôta Operã ë môta ju Google pò kaszëbskù.

 • Wskôzë dlô brëkòwników Chrome’a

  1. Wchôdzôta na starnã : https://chrome.google.com/webstore/detail/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo ë scygôta dodôwk „Tampermonkey” dlô Chrome’a.
  2. Pò zajinstalowanim dodôwkù trza zajinstalowac dodôwk, jaczi przedolmaczi Google.com na kaszëbsczi. Nen nalézeta na starnie : http://userscripts.org/scripts/show/139904 – do kùńca jinstalacjë wëbiérôta wiedno „jo”, pòtemù jesz rôz òdmikôta Chrome’a. Kaszëbsczé Google bãdą ju dzejac!

 • Òbôczë téż kaszëbsczégò Facebooka!