Tag Archives: gmina Lëniô

Bùszno!

Pòrã dnie nazôd pisół jem ò dëbeltjãzëkòwich tôflach w mòji gminie – wczora, jakno pëszné zakùńczenié Dnia Jednotë Kaszëbów, pòtkôł jem ną tôflã w mòji rodny wsë!

Wiôldżé gratulacëje dlô wëszëznów gminë Lëniô za bëlną robòtã w pòkrok kaszëbiznë w najim òkòlim! Nôdewszëtkò dzãka dlô Łukasza Jabłóńsczégò, wójta mòji gminë, chtëren robi wiôlgą robòtã na ti niwiznie. Terô jesz lepi jedze sã nazôd, dodóm z Gduńska – tôfle ‘Gduńsk – stolëca Kaszëb witô’, pòzni tôfle gminë Szëmôłd a terô Gmina Lëniô 🙂
“Të gôdół, że te dëbeltjãzëkòwé tôfle w gminie długò nie pòstoją. A nie dosc, że stoją, to jesz pòdskacziwają.” – dôj Bòże, cobë tak bëło 🙂
Jakno pòstãpnô sprôwã bidëjã tôfle z pòzwama sztrasów w naji gminie, a téż pòstawienié taczich tôflów w Gminie Lëzëno pò latosym Spisu 🙂

Dëbeltjãzëkòwé tôfle w Gminie Lëniô

W Gminie Lëniô prawie dérëje stawianie tôflów z dëbeltjãzëkòwima pòzwama wsów – pòlsczima ë kaszëbsczima.
Tim samim Gmina Lëniô je 2. gminą, chtërna pòkazôwô swòją kaszëbskòsc w wejrowsczim krézu, a 7. na Kaszëbach – pò Stãżëcë, Serakòjcach, Somòninie, Chmielnie, Bëtowie ë Szëmôłdze. Je wôrt przëbôczëc hasło gminë: “Gmina Lëniô – pòczuj kaszëbsczégò dëcha“, a téż turistną trasã szlachã Kaszëbsczich Dëchów z ksążczi “Bògowie i dëchë najich przodków” Aleksandra Labùdë (pòchowónégò 30 lat nazôt w Strzépczu), chtërna pòwstała w łońsczim rokù. Gmina Lëniô to téż môl pierszi, kaszëbsczi spòdlëczny szkòłë na Gòdnicë, a téż Kaszëbsczégò ÒL w Strzépczu. W kòżdi szkòle ùczony je kaszëbsczi (òd klas 0, jaż pò maturã, chtërną jidze zdawac w KÒL w Strzépczu). W Lëni dzëjô folkroristné karno Kaszëbskô Rodzëzna, chùr Piãcolënia z Lëni (razã z Lutnią z Lëzëna nôgralë chòcle platkã z pierszą “Kaszëbską mszą swiãtą na chùr ë diabelsczé skrzëpice” aùt. T. Fópczi), teater Prostolëniowy z Lëni (prawie wëstôwiô nową sztukã – “Ala weter jo!” aùt. T. Jabłońsczi)… Pôrã dnie nazôt w Lëni w. Labùdowô miała promòcëjã nowégò ùczbòwnika do Kaszëbsczégò, a rëchtuje sã ju pòstãpny ùczbòwnik w. W. Bòbrowsczégò… A ju za rok Kaszëbsczé Diktando w Gminie Lëniô dlô wdôru Aleksandra Labùdë.
To wszëtkò dzãka Eùropejsczi kôrce ò jãzëkach nôrodnëch ë etnicznëch mniszosców. Kôrta ta pòzwòliwô téż na wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò jakno drëdżégò jãzëka ùrzãdowégò – co téż ju w Gminie Lëniô òstało zrobioné. Terô blós żdajã na kaszëbsczé pòzwë sztrasów 🙂
A cobë mie sã nie żëło tuwò za snôżo.. je pôrã czôrnych sprôw… Kaszëbsczé ÒL w Strzépczu pòmalë nie mô przińdnotë dlô se – felëje ùczniów, chtërny chcą sã w ni ùczëc. Òglowò w szkòłach mało dzecy chce sã ùczëc kaszëbsczégò, a nie je wiedzec dlôcze… A młodi wëszczerzają sã z tich, co gôdają pò kaszëbskù… Ë co z tim zrobic? Co z tim zrobic?

Lewinkò ë Lewino

Gmina Lëniô - Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Gmina Lëniô

Dëchë naj przodków

Jakò pierszi na swiece a téż na całich Kaszëbach ;P sparłãcził jem dzysô w nocë òpisë Kaszëbsczich Dëchów (òd A. Labùdë) z òdjimkama szlachòtów jaczé stoją we Gminie Lëniô. Jażle chtos jesz nie miół òkazje jich òbaczëc tej mòże chòc mòje marne òdjimczi òbezdrzëc 😉

http://csb.wikipedia.org/wiki/Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Mòże w rujanie ùda sã dac cos taczégò do Pòmeranié… Ùzdrzimë 😉

Pòzdrówczi dlô wszëtczich!

Gmina Lëniô na Wiki.csb

W slôdnim tydzeniu jem sã përznã pòbawił na kaszëbsczi wikipëdie, a òsoblewié przë wszëtczim co sã parłãczi z mòją gminą, to je z gminą Lëniô.
Móm tam dopisónë co jem wiedzôł ë co nalôzł w wszëlëjaczich môlach na nen temat, a wszëtkò przezdrzôł ë czasã pòprôwił Karól Róda za co mù dzãkùjã, że chcało jemù sã to wszëtkò òbzérac ë szëkac mòjich felów…
Ale pòdóm tuwò adrés òd chtërnégò mòżece so pòczëtac co to sã w gminie Lëniô dzeje ë jak na cała gmina wëzdrzi 😉

http://csb.wikipedia.org/wiki/Gmina_Lëniô

Zachãciwóm téż Waju do taczi robòtë, òsoblewié przë swòjich gminach ë ”môłich tatczëznach” 😉