Tag Archives: frantówczi

To bëło mòje

Dzysô, czej kùńc ju je
A jô jem na binie òstatny
Drëchù, rzeknã prosto,
Kùńczã sprawã, chtërny jem gwësny.
Jem béł całą mòcą,
Ë wanożił pò kòżdi dardze.
Le co nôwôżniszé –
To bëło mòje!

Żôle, jem miôł pôrã,
Le za mało, żebë pamiãtac.
Robił, co jem miôł robic
Nie wzérôł czë to jidze zdzejac.
Planë na kòżdi dzéń,
Na kòżdi krok wiedno bëłë.
Le co, co nôwôżniszé –
To bëło mòje!

Wej, béł téż czas, wiém, że to wiész,
Czej so brało wicy niż zezgrzész
Bò czedë przëszedł jesz gòrszi cząd
Tej miôł jem kraft bë jesz dotąd
Stojec prosto, ze łbã do górë
To bëło mòje!

Kòchôł, smiôł ë płakôł
Spełniwôł sã, abò zatracôł…
A dzys, czej łzë przeschłë,
Z ùsmiéwkã zdrzã w to co jem miôł…
Mëszląc: Jem robił to –
Ë rzeknąc tej – Ni móm sromòtë,
Bò nié, jem ni miôł ji,
To bëło mòje!

Bò czëm je czołwiek ë cëż òn mô?
Żlë nie sobą – tej nick ni mô!
Wiedno trza rzec, cëż sã czëje
A nie gôdac – wszëtkò graje!
Terô ju wiém, brôł jem kawel,
To bëło mòje!
To bëło mòje…

za: P. Anka, F. Sinatra (My Way)
29.5.11

Miłota na dwa

Mùlkù, Mùlkù
ach jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
wszëtkò Cë òddóm

Kòchóm Cã – twe slépia,
czej na mie z bòkù zdrzisz,
abò spisz.
Kòchóm czej – you seize th’ day,
a snica żëwé są,
sã nie snią.

Mùlkù, Mùlkù
ach jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
wszëtkò Cë òddóm

Òddóm Cë – garscë dwie
w bezpiekù żëcégò,
szczescégò.
Òddóm czej -you’ll seize th’ day,
ë rzeczesz leno jo,
na wiedno.

Mùlkù, Mùlkù
tak jô Ce Kòchóm
Mùlkù, Mùlkù
co móm Cë òddóm

Miłota na dwa” abò 27.4.11

Rôczã do òbzéraniégò na YT – a wëbôczta mòjé wëdzeranié sã 😉

Nie spij mòjô Rodnô Zemio

Pòkôżã Ce dze
rozkwitô dzëwi sôd,
strzébrznô noc dërżi
z ùrzasu cemnych wòdów.
To dôlëczi kraj
drãgô je stegna tam,
pùczi rabùsznô
noc je kòlë ni.

(ref.) Nie spi mòjô Rôdnô Zemio
òcknij sã zemio Kaszëbskò!
Òdemknij ju òczë we widze dôleczich gwiôzd!
Z kòmùdnégò nieba w Ce zdrzą
zabëci pòecë, heroje –
lëdze, co swòje żëcé dalë za przińdnotã Twòją.

Blós dwa tam szlachë:
do piekła pierszi jidze,
drëdżi szlach cygnie
dze Norda tuwò je.
Czej bës chcôł nim jic
słëchôj – twòje serce –
òno bëlno wié
jak prowadzëc Ce.

Jô rzeknã Ce ò
snicym chtërne móm.
Ò Kaszëbach dze
cepłé serce je.
Ò szczestlewim kraju,
ò òchòtnich lëdzach,
dze wszëtcë mają
jedurny nen Cél.

Мандри – Не Спи Моя Рідна Земля
dol. 13.4.11

Czôrny czwiôrtk

Prawie w kinach jidze òbôczëc film Kraùzów Antóna – “Czôrny czwiôrtk – Wisniewsczich Jónk pôdł“, ò rzeczach, jaczé dzejałë sã w Gdini w gòdnikù 1970 rokù. Chcã téż wama përznã przëbôczëc òbrôzë z tamtégò dzëwégò czasu, jaczi wierã béł jednym z nôczôrniszich czasów w historie Kaszëb, dlôte téż zrobił sã mie dzysô taczi filmik… Do mùzyczi Wãdzëbôków z platczi “Młodi dlô Gduńska” ë wiérztë w. Tomôsza Fópczi. Rôczã serdecznô!

Wanoga pò miesce

Pùdzema so na wanogã
pò kòchónym mòjim gardze
– ju Cë gôdóm, co tam bãdze.

W mòjim miesce Cë pòkôżã
skrëté stawë w stôrich lasach
z bôjków môle, w chërne wierzã
ë jich mòc, jesz w naszich czasach

Tej pùdzema na wanogã
pò nôswiãtszich górach swiata
pòkùtników pòznac dargã
czerwònégò wòniã kwiata

Biôłą strëgą òd zôczątkù
za załużcą bãdzema szlë
bë na sztucek wlézc do parkù
ë òbôczëc zómkù zalë

Tedë jidąc prostą stegną
do Francëszków so zańdzema
kòl Matińczi nodżi klãkną
a tej w krëptë jesz zazdrzëma

Do radnicë stôrim miastã
jesz historie përznã pòczëc
òbôczëma kòlegiatã
w cëszã swiatu jidze ùcec

Na deptakù nańdzesz krómë
a za rońdã – kòscół, szkòła,
w parkù tank, a tej ùzdrzëmë
filharmòniã, banë kòła…

Ë ju kùńczi sã wanoga
pò kòchónym mòjim gardze
– Wej niejeden jesz tu przińdze.

Wanoga pò miesce” abò 17.2.11

Pierszô Stacja

W kùńcu stëcznika 1923 rokù w mòscziewsczim garnizonowim klubie, w bëtnoscë Trocczégò ë Łunaczarsczégò, òdbéł sã sąd nad Panã Bògã. Dlôte, że òbskarżony nie zjawił sã, tej zaòcznie òstół skazany na smierc.

Sąd nad Bògã sã òdbéwół na swietlicë,
Chòcôż wërok mielë rechlij ùgadane.
Piłatowi nicht nie pòda tuwò misë
Nicht nie spłëcze czëstą wòdą rąk skrewionëch.

Tu skùńczëła sã ùcëszba!
Tuwò nie môsz czëstich rąk!
Dlô pòkôrnëch szczéżi żëcé,
A dlô wrogów ósmy krąg!
Tej ju terô òbòzowé wcągôj bùtë,
Abò krzëcz – krew na nas ë na naszi dzecë!

Òskôrżony sã nie stawił òsobisce,
Chòcôż klëkã na szasëjach ògłoszono,
Chòc sóm Lenin tégò sã domagół w lësce,
Chòc na zalë całi wiérny lud stłëczono.

Sãdza wzérô drãdżim òkã pò zebrónëch…
Czë nôlézë sã chto w Bògu zakòchóny…

Sãdza swiniôrz prawie béł pò nowich szkòłach,
Jesz sã gùbił w dialekticznych jiwernotach.
Téza: Wëdac wërok smiércë dzys na Bòga!
Antëtéza je kòszmarnô – Bòga nié ma…

Mòk mù spłéwô na pòpleckù,
Serce wali mù czëj młot.
Czej sã tuwò nie wëkaże,
Tej pòstawią gò pòd płot.
Tej ju terô òbòzowé wcągôj bùtë,
Abò wrzeszcz – krew na nas ë na naszi dzecë!

Wejle wstôwô bëły Pòp, w teòlodżi béł szkòlóny –
Bòga nié ma tuwò, le lud jegò gãsto je stłëczony!
Tej jak Bòga òsobisce tuwò mało
Mòżesz skazac dzys na smierc Mistëczné Cało…

***

Òpùszczalë swiétlicã ’spùszczonyma łbama…
Bralë Krziże na plecë ë Cerniowé Kòrónë…
Ë cygnële tak nogã za nogą…
Ë w bòlączcë łączëlë sã z Bògã.
Ë cygnële jich kawle garbaté…
A Bóg płakół nad sãdzóm…
A Bóg płakół nad katã…

Ãdris Kòłakòwsczi – Pierszô Stacjo – Pan Jezës na smierc skazany.
Dolmaczënk – Mateùsz Titës Meyer – 4.2.11

http://www.youtube.com/watch?v=zfWcw0W6qyk

Sztudérskô frantówka

Pùj na piwò,
pùj na piwò drëchù mój!
Na Remùsë,
na Remùsë nie mdze żôl,
detków chtërne
na jedzenié są.
Krómë, pabë, klubë tuwò
wiedno ôpen są!

Më sztudérzë,
më sztudérzë pijemë,
piwò chtërne,
piwò chtërne belne je!
Tobaczczi jesz
zażëjemë so!
Chcemë le so wëpic, zażëc –
temù wiedno jo!

Przeżëjemë,
przeżëjemë sesëje!
Dómë radã,
dómë radã zalëczëc!
Póznij piwò
ë tobaczka téż!
Tegò nama wcyg je mało,
wiedno chcemë jesz!

Na Kaszëbach,
na Kaszëbach chcemë żëc!
Tu jak doma,
tu jak doma wiedno je:
Gduńsk, Katruzë
Lãbórg, Wejrowò
Kòscérzna, Pùck ë Chònice
Stôłpskò, Bëtowò!

Sztudérskô frantówka” abò 9.1.11
z dedikacëją dlô kaszëbsczich sztudérów mdącëch pòza swòją tatczëzną.

Drëchù / Hey Jude

Drëchù, nie jiscë sã,
Wez ną spiéwã – zaspiéwôj bëlni.
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej mdzesz mógł spiwac frantówkã lepi.

Drëchù, nie miej strachù
Terô jidz ë biôtkùj sã za nią
Na chwila, czej weszła do serca Ce
To bëł znak żebë òd nowa ju żëc.

Ë czedë mdzesz czuł za nią ból, nie zabëcz, że
Nie trza Ce trzëmac gò wëstrzód sebie.
Bò glëpasi blós trzëmają wszëczëca ë
Jich swiat je òd tégò richtich lechi.
Na na na na na na na na na!

Drëchù, nie òmani
Môsz nalazłé, tej jidz ë wez ją
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej wszëtkò mdze ju na dobré stëgnie.

Ë przëszed zôcząc robòtã ju czas, drëchù
Żdac ni ma cwékù na pòmòc jinszich,
Bò w sztãdze robiec wszëtkò jes, drëchù, të sóm
Brëkùjącô mòc je w twòjich rãkach.
Na na na na na na na na na!

Drëchù, nie jiscë sã,
Wez ną spiéwã – zaspiéwôj bëlni.
Nie zabëcz do serca wpùszczëc ju jé
Tej mdzesz mógł spiwac frantówkã lepi…
Lepi, lepi, lepi, lepi, lepi, ò!

Drëchù” abò 2.11.10
Hey Jude – The Beatles

http://www.youtube.com/watch?v=eCwQiIqWpRY&feature=related