Tag Archives: frantówczi

Psôlm 88

Panie Mój Bòże, wòłóm do Ce òb dzéń
Ë żôl zanosziwóm òb noc.
Dopùszczë do Se mòją mòdlëtwã,
Ùczëjë mòje wòłanié.

Mòja dësza nieszczescym wëfùlowónô,
A mòje żëcé corôz kródzy tonie.
Jem zarëchòwóny do mdącëch na schiłkù,
Òstół jem bez mòcë.

Pòmidzë ùmarłima je dlô mie plac,
Czej dlô tich, co ju zeszlë do grobù,
Ò jaczich Të ju wicy so nie przëbôcziwôsz,
Nad jaczima ju nie trzimôsz òpieczi.

Jes wëpchnął mie w nôgłãbszą czelëszcz,
Ë w toniã, ë w przepadlëszcze.
Twój jiwer mie przëgrãdzywô,
Zurzmiłë sã nade mną jegò wałë.

Jes òdsënął mie òd wszëtczich drëchów,
Jes rozskacéł do mie jich òbrzëdzenié.
Jem w sôdzë z jaczi ni mô wińscô,
Mòje slépia môłkną w nieszczescym.

Kòżdégò dnia wòłóm do Ce, Panie,
Rãce do Ce wëcygóm.
Czë zjiscysz cëd dlô ùmiarłich?
Czë cénie wstóną, cobë Cë niesc chwôlbã?

Czë w grobnicach wëchwôlô sã Twòją łaskã,
Twòją wiérnotã tam dze zôgùba?
Czë Twòje cëda je widzec pò smrokù,
A sprawiedlëwòta w krôju zabôczeniô?

A jô wòłóm do Ce, Panie,
Dopùszczë do Se nad renã mòją mòdlëtwã.
Dlôcze mie òdrzëcywôsz, Panie?
Ë chòwôsz swòje lica przede mną?

Òd dzecka przed dwiérzama smiercë,
Jem medlôł ë taszcził Twój ùrzas.
Nade mną przeszłë Twòje jiwerë,
Ë doprowadzyłë mie do zgùbë Twòje grozbë.

Òtocziwają mie wcyg czej wòda,
Òbkrążiwają mie wszëtczé razã.
Jes òdsënął òde mnie wszëtczich drëchów:
Mòjima sostrama òstałë cemnoscë.

Psôlm 88“, abò 6.10.12

Nadolskô mòdlëtwa

Pòj sã, knôpie, wez wãdkã ë nétã,
jidzemë na bôtë, jedzemë na wòdã.
Czó le, knôpie, czó jak wałë grają,
pòd Żarnówc nas cygną, nas le dzys wòłają.

Jezë, miłi Panie, ë nôswiãtsza Ano,
ë swiãti rëbôcë, ë swiãta Barbaro,
trzëmita nad nama, razã z swiãtim Gùstã,
Dozér na ti zemi, zôs jedzemë w dôkã.

Chòc Żarnówc, chòc jezoro naszé,
w dzéń spòkójno wëzdrzi, òb noc je jinaczi.
Wskôżë Jezë, wskôżë nama stegnã
cobë Złi nie scygnął na nas lëchą czërzbã.

A czej żëcô wanoga sã skùńczi
ë z Nadola wińdą wszëtczé najé smùtczi,
wińdzë, knôpie, na nadolsczé sztrądë,
òdmówi mòdlëtwã, pòsłëchôj brawądë.

Nadolskô mòdlëtwa“, abò 5.7.12

Żôłto-czôrna armia // Żółto-czarna armia

Chcemë tej jic w biôtkã ò Pùchar
Dzys wëgrómë më – wiémë, że dobãdzemë dzys!
Żôłto-czôrna naszô armia
Wëgrô kòżdi mëcz, pòpłinie spełnic brzątwienia!
Spełnic naji snë!

Chcemy więc iść w bitwę o Puchar
Dziś wygramy my – wiemy, że zwyciężymy dziś!
Żółto-czarna nasza armia
Wygra każdy mecz, popłynie spełnić marzenia!
Spełnić nasze sny!

Żôłto-czôrna armia” abò 21.9.11

Małògardowô ballada

Je taczé niewiôldżé miasto
Chòc czëjesz sã w nym niecasno
Pòrã òknów na krziż zbite
Na miesce sedzą wcyg pite

Taczé to niewiôldżé miasto
Kòżdi czasã chce tu zasnąc
Wzlécec nad ne swiãté górë
W niebò zazdrzëc wëżi chmùrë

Bùtnowé dwiérze wcyg skrzëpią
Chcą spiéwac stôrą ną ùdbą
Ò tim jakùż chwëcëc szczescé
Co w rãkach sã wcyg nie miescy

Taczé to niewiôldżé miasto…

Tu stôré biją wcyg zwònë
Co czëje Wałowô bënë
Wëstrzód lëdzy tu żëjącëch
Szarotą jim kòżdi môltëch

Taczé to niewiôldżé miasto…

Na łôwce chłop stôri sedzy
Przëgasłim wcyg zdrokã sledzy
Lot gòłąbków kòl Batmena
Przegnónëch bez wnëka z rena

Taczé to niewiôldżé miasto…

W parkòwi sã Lubiczk tacy
Altance przed widã bracy
Stôrim kraftã sã parłãczi
Wëstrzódkù wcyg szczescé zwãczi

Taczé to niewiôldżé miasto…

Smiechòwskô chëcz wszëtczich żdaje
Wanogą w krëjamné kraje
Òbrôz miasta wcyg w pamiãcë
Z negò swiata stôré zdjãce

Taczé to niewiôldżé miasto…

Małògardowô ballada” abò 26.7.11

Spiéwa kòmùdnégò mòrza

Czwiôrtô do pôłnia
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbijmiesz

Dlôcze Ce ni mô prawie tu kòle mie?
Dlôcze gôdómë do se wiérztama?
Czedë tak spiéwóm – òdjimk Twój òbzéróm
Czej to ùczëjesz – mdã dalek ju stądk

Dlôcze jô nie spiã – chòc czwiôrtô do pôłnia?
Ë klatów Twòjich wëzéróm za szmakã?
Chòc tu ni mô cepła Twëch slépiów
Òstôł blós kam zabróny zez sztrądë
Czôrné bògactwò

Spiéwóma nótã kòmùdnégò mòrza
Le cëchò cobë blós ma to ùczëła
Jesz jedno bùtla ùsmiercy nen felënk
Slôdnégò czasu co zapôdł razã z nama

Ju pół do piąty…

Jantru farwa – na magicznô sprawa
Twój òbrôzk sóm so malëje
Jaż mòżna gò pòczëc
Za òknã téż tak spiéwie
Szëmich z Kalwarijsczi

A do te pòmión negò czasu
Nen z pilëcczi sztrądë
Cygnie so czej szperkòwé
Abò gdińsczi kùsë
Nigdze so nie wëbiérô

Ju piątô
Mòże Grzenk przińdze
Mòże mie òbjimiesz

Spiéwa kòmùdnégò mòrza” abò 12.7.11
(zaz SDM)

Kaszëbskô Trójca

Na Kaszëbach wiedzą wszëtcë
Swiãtô Trójca wszëtczich zdepce
Grif, Cassubia në i Arka –
Wszëtczich Antków stąd pònëka!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Naji wiedno dobiwają
Cëzym meczów nie òddają!
Grif, Cassubia në i Arka –
Bùcha nordë – co nôpiarta!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Z wama wiedno më bądzemë
Pò pùcharë jeżdżëc chcemë!
Grif, Cassubia në i Arka –
Naj miłota – waju warta!

Grif, Cassubia i Areczka –
Swiãtô Trójca to Kaszëbska!

Kaszëbskô Trójca” abò 27.6.11

Jedurné cëż móm…

Jedurné cëż móm to brzątwienia,
Że mògã miec swòjé ùsnienia.
Jedurné cëż móm, to brzątwienia,
Że mògã je miec.

Jem miół sebie blós dlô mie,
Chtos zabrôł mie swòjiznã.
Cëż móm zrobic bez sebie, jak żëc
Bez sebie, jak żëc.

Jem miół słowa swòjé,
Chtos rzeknął, że za scësłé.
Cëż móm zrobic bez słowów, jak żëc
Bez słowów, jak żëc.

Jem miół serce dlô wszëtczich,
Chtos klucz do jegò wëmëszlił.
Cëż móm zrobic bez serca, jak żëc
Bez serca, jak żëc.

Jem miół mëszlë spòkójné,
Chtos tej wëwòłôł w nëch wòjnã.
Cëż móm zrobic terô, jak żëc.
Jakùż terô żëc.

[Czerwòny Tulipan]
‘Jedurné cëż móm’ abò 24.6.11

http://www.youtube.com/watch?v=UWb1xaFn0b4

Stegna na Hél

Prosto żëjąc, wòlnym mdąc
W turã jachac w jedną starnã blós
Ni móm tôczlów – òstôw mie
Biorã z letkòscą jô wszëtkò doch
Bez òrãdze, rëmów téż
Ni ma nick cëż jô robic chcã
Lecąc w dół, na sóm spùtk
Drësze mdą wierã za mną téż

Jô jem na stegnie na Hél
Jem na stegnie na Hél
Stegnie na Hél
Jô jem na stegnie na Hél

Stopów ‘żódnëch, w przódk lecã
Bëlno wiém – nicht nie strzimô mie
Jak kòło – wszëtkò krãcã
Bëlno wiém – nich nie zjiscy mie
Dolebóg – płac za mie
Playôj z nama dzëczi rock
Matinkò – wzérôj że
Jem na swiãti dardze – je pòkrok

Jô jem na stegnie na Hél
Stegnie na Hél
Jô jem na stegnie na Hél
Stegnie na Hél
Òstôw mie

Ë jô lecã w dół, wcyg na sóm spùtk
Jem na stegnie na Hél

Stegna na Hél‘ abò 8.6.11


Damroka – Kaszëbë Joł

Jem pò wczorajszim kòńcerce Damroczi Kwidzińsczi ë jej karna z projektu Damroka – “Kaszëbë Joł”.
Dostôł jem wczora téż przedpromòcëjną platkã a dzysô zrobił jem taką małą migawkã z mùzyką z ti platczi – wszëtkò, cobë Waju zachãcëc do kùpieniégò całi platczi ë pòsłëchaniô wszëtczégò… Je czad ë je magiô ! ;D

Platka dostãpnô pòd tim pòwrózkã (òd 10 czerwińca 2011):
Damroka – Kaszëbë Joł

Chôdóm ë pëtóm

Chôdóm ë pëtóm: dze je mòjô na szëbnica?
W kògò ògardze, w jaczim lasu rosce?
Na chtëreny drëfce pasô céń białczëny?
Na chtërnym rënkù swiąteczną je danką?

Ë w jaczi jizbie zwiészô sã nad stołã
Pòczëstné sydło, bëm je szëją wôrpnął?
Na jaczich trapach kùreszce ją pòtkóm?
Na chtërnym szosu mną pòwróz nacygnã?

W chtërny to strónie głowã swą doń żdżibnã?
Ë w jaczim sklepie, ùbëtkù czë trzôskù?
W jaczi ùstrzesze, cemny abò widny?
Ë w jaczi klimie, gòrący czë zëbny?

(1969)

R. Wòjaczk – “Chôdóm ë pëtóm
dolm. M. T. Meyer 2.6.11b