Slôdny lëst (5)

czej ju ùńdze to,
co je widzec w zemiã
a to, co nie je
ùńdze pò trzech dniach
nie stôwiôjta wiôldżich kamów
leno prosti mërk miłotë
dzes kòl mòji głowë
nie zbiérôjta na trzë kwiôtë
lepi tim, co ni mają
dac, kò mie to ju nick nie dô
za mie le pò cëszkù zmówta
trzë zdrowaszczi, òjczë nasz,
zaspiéwôjta himn z Swiónowa
ë na kùńc le: “do òbôczeniô,
do òbôczeniô na drëdżi rôz!”

Slôdny lëst(5)“, abò 15.12.12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *