n.p.r.

czë pamiãtôsz biôłé scanë
naj’ brzątwieniów swiôdków niemich

jesma sã zdarzëła swiatu
czedës na rewsczi sztrądze
chòc napłënãło ji hôchów
dlô stopów zmarachòwónëch teskniączką
nielëdzkò dłëdżi latny przigòdë

nowich przëzwësków dostało Dac
czej òdkrëwczô zdôwa sã kùńczëc jigra
ju leno Miec òslepióné
zaznónym słuńcã bënégò
òstało najim skôrbã
jesma zaczãła Bëc òd nowa
chòc napłënãło doswiôdczeniów
dlô całów wëgasywającëch krótkòscą
wcyg nowé grzëpë ë ùpadczi
jawią sã w snicach ë wëòbraznie

jesz rôz jesma sã swiatu ùrodza
chòc dlô swiata nie chcã ju żëc
cemnëch ë głëchich dniów

czë pamiãtôsz biôłé scanë
ë cemné cãdżi jak ze snieniów

czë zjiszczëniém bëłë brzątwieniów
czë brzątwieniama bãdą zôs

n.p.r“, abò 10.7.12

Nadolskô mòdlëtwa

Pòj sã, knôpie, wez wãdkã ë nétã,
jidzemë na bôtë, jedzemë na wòdã.
Czó le, knôpie, czó jak wałë grają,
pòd Żarnówc nas cygną, nas le dzys wòłają.

Jezë, miłi Panie, ë nôswiãtsza Ano,
ë swiãti rëbôcë, ë swiãta Barbaro,
trzëmita nad nama, razã z swiãtim Gùstã,
Dozér na ti zemi, zôs jedzemë w dôkã.

Chòc Żarnówc, chòc jezoro naszé,
w dzéń spòkójno wëzdrzi, òb noc je jinaczi.
Wskôżë Jezë, wskôżë nama stegnã
cobë Złi nie scygnął na nas lëchą czërzbã.

A czej żëcô wanoga sã skùńczi
ë z Nadola wińdą wszëtczé najé smùtczi,
wińdzë, knôpie, na nadolsczé sztrądë,
òdmówi mòdlëtwã, pòsłëchôj brawądë.

Nadolskô mòdlëtwa“, abò 5.7.12

Troll Ratka, katka-szmatka.

W jedny z gazétów rojbrëje troll
Czej Pùrtk kaszëbsczi rozmieje to,
Troll Ratka,
katka-szmatka.

Dzéń w dzéń wëchôdô ze swòjëch jóm,
A tej swi gãbë, zamknąc – ‘ni móg!
Troll Ratka,
katka-szmatka.

Mô dzesãc gãbów, z dwadzescë rąk,
Tej dëtk sóm lecy, sprzedajnëch słów,
Troll Ratka,
katka-szmatka.

Czej skùńczi pisac, ò Bòże mój!
Tej kùńc z Kaszëbską, sã wez zmiłuj!
Troll Ratka,
katka-szmatka.

Zabierzë trolla, rëżégò psa,
Më ju wòłómë: “– Biéj do Biésa!

Troll Ratka, katka-szmatka.“, abò 29.6.12

pòézjo

jakô të bë chca bëc dlô mie dzysô
prostô, codniowô, zrozmiałô dlô wszëtczich
jigrac ze słowã
pòdskacac szmakã nowich ùnywersów
gwôsną òdkrëtoscą
dawac nieszmak jazdą pò bandze
jebaniém pò wszëtczich ë wszëtczim jinszim jak jô
wësublimòwóną w swòjim ùrzekù
chòc z letczim tonã òbarchnialstwa
jakô të bë chca bëc dlô mie òb noc
mòji pùsti nocë

pòézjo“, abò 17.6.12

òsóbnota, abò teskniączka lasu

w ny cëszë òbrôz niewidny
sztôłt krëszczi przëprawiony jãczminiã z apfelzyną
bezgréńczné brzechòtanié płomicë na widnikù
za dalekô mòrzkô piesniô mącącô kòrónë nasłëchiwający nocë
ë nadchôdający kùńć nielëdzczégò cządu
wëklepiwóny cyklicznym zwãkã skrzëpiców
zwãkã spikù bez sniców

òsóbnota, abò teskniączka lasu“, abò 16.6.12a

Aùtółë

Czedës tatk dolmacził mie
skądka jaczi aùtół je:
– Nen z GD to z Gduńska mdze,
a z GA to gwës Gdinia,
GWE – Wejrowò,
GLE z Lãbòrga je,
z GPU z pùcczich strón,
z GKA to z Wëstrzódka,
GKS kòscérsczi kréz,
GDA dzes spòd Gduńska,
GSP to Sopòtë,
GCH – chònickô rzma,
nen z GS ze Słëpska mdze,
GSL z òkòlégò,
jesz z Bëtowa òstóła
z GBY tôfla na.
Chòc nas w tropach wiele je,
ju wiém chto gdze pòjedze.

Aùtółë“, abò 19.5.12

schòwôj pòétã w zark

leżã ë chòwóm sã przed swòją atomówką
chòc stôwiô mie ją pòd nogama
niegwësny bóg chtërnégò ni mô tuwò
dze jes sã schòwôł ze swòją barnią niemy erekcjë
dnia w jaczim bądã gwës, że równak rozmiół jem żëc
przeklãti mdze
przeklãti zapiti wiérzto kôżący biéc
leżã przërëchtowóny na wznak z drzéwianyma remionama
pòdniosłima do górë wëblakłi krewi
na jaczi ni mô ce
ju leno smrok
nieprzespónô noc
ë dzéń w jaczim bãdã gwës, że równak chcôł jem żëc

schòwôj pòétã w zark“, albo 11.5.12

darga

pòstãpną mërotą przëchôdô pòrénk
smrok ùcéką òd lëchi
leno pùlsëjącô gwôsną krewią krzëwô kòsa bùdzëka
wiéczno wëłączonô cobë nie ùtëpa bëlny
przëchôdôsz w ni snôżi
nigle czej Ce ni mô
to Të
na zmieniwającym sã tëpichù
ë cëché dwiérze nieùbëtkù
przińdzë
dôj zabôczëc
że mómë kùńć

darga“, abò 29.4.12

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.