Slôdny lëst (3)

Panie dôjce chòc le rôz nie mëslec
a ùbëtno karowac Grzenie
skòpicą balikã miru

i jesz pò czôrnym spikù
otemknąc slépia w nowim
blós mòjim sëmiã kawlã wëlowónym

abò zabierzë weg cëż Grzeniã òdpichô
ë tej samòtnô przińdze
wierã że dôsz bëlniészégò

mie

Slôdny lëst (3)“, abò 14.10.12

Psôlm 88

Panie Mój Bòże, wòłóm do Ce òb dzéń
Ë żôl zanosziwóm òb noc.
Dopùszczë do Se mòją mòdlëtwã,
Ùczëjë mòje wòłanié.

Mòja dësza nieszczescym wëfùlowónô,
A mòje żëcé corôz kródzy tonie.
Jem zarëchòwóny do mdącëch na schiłkù,
Òstół jem bez mòcë.

Pòmidzë ùmarłima je dlô mie plac,
Czej dlô tich, co ju zeszlë do grobù,
Ò jaczich Të ju wicy so nie przëbôcziwôsz,
Nad jaczima ju nie trzimôsz òpieczi.

Jes wëpchnął mie w nôgłãbszą czelëszcz,
Ë w toniã, ë w przepadlëszcze.
Twój jiwer mie przëgrãdzywô,
Zurzmiłë sã nade mną jegò wałë.

Jes òdsënął mie òd wszëtczich drëchów,
Jes rozskacéł do mie jich òbrzëdzenié.
Jem w sôdzë z jaczi ni mô wińscô,
Mòje slépia môłkną w nieszczescym.

Kòżdégò dnia wòłóm do Ce, Panie,
Rãce do Ce wëcygóm.
Czë zjiscysz cëd dlô ùmiarłich?
Czë cénie wstóną, cobë Cë niesc chwôlbã?

Czë w grobnicach wëchwôlô sã Twòją łaskã,
Twòją wiérnotã tam dze zôgùba?
Czë Twòje cëda je widzec pò smrokù,
A sprawiedlëwòta w krôju zabôczeniô?

A jô wòłóm do Ce, Panie,
Dopùszczë do Se nad renã mòją mòdlëtwã.
Dlôcze mie òdrzëcywôsz, Panie?
Ë chòwôsz swòje lica przede mną?

Òd dzecka przed dwiérzama smiercë,
Jem medlôł ë taszcził Twój ùrzas.
Nade mną przeszłë Twòje jiwerë,
Ë doprowadzyłë mie do zgùbë Twòje grozbë.

Òtocziwają mie wcyg czej wòda,
Òbkrążiwają mie wszëtczé razã.
Jes òdsënął òde mnie wszëtczich drëchów:
Mòjima sostrama òstałë cemnoscë.

Psôlm 88“, abò 6.10.12

… zamkłô w słowach

Jakòs z pół rokù nazôd wzął jem sã, cobë wëdac dzél wiérztów, jaczé jidze nalézc na ti starnie. Ë ju òd miesąca jidze sprawic so mój pierszi zbiérk pòezjë, jaczémù dôł jem na miono: “… zamkłô w słowach”.

Ksążka je pòdzélonô na 3 dzéle:

  I. Króta miłotë
  II. Salwa cëszë
  III. Nigle pòsłowiégò

Tomik je wëdóny w dwùch jãzëkach: òrginałë pò kaszëbskù ë dolmaczënczi na pòlsczi.
Za ùdbã òbkłôdczi ë wëkònanié dzãkùjã Mòjémù Mùlkòwi, Gracjanie Pòtrëkùs (jakô mô téż wëdóny swój, dosc szlachùjący zbiérk: “zderzenia”)
Ksążkã mô wëdóné Wëdawizna Región z Gdinie – www.wydawnictworegion.pl

jem chłopã

wczora jem ùmôrł
në cëż jem chłopã
wanożã za brutkama
co szesc minut mëslącë ò graniém
ò òkrągłich półslôdkach
ë niewiôldżich piersach
ë òrgazmach
niemùszebno w pòjedinkã przeżiwónëch
gòlã jintimné place
òsoblëwie pòd pachama
ë midzë knérą a lëpama
żebë sprôwdzywac
czë sztriflë mie przeżëją
czë chléb zeléń dobëła
czë wcyg smród czëc bëlnészich aùtołów
ë cobë nie dzurawic
mitczich môlów pòd òsłoną nocë
ë pic spòkójno z drëchama
czasã do przesadë
në cëż wczora jem ùmôrł

jem chłopã“, abò 1.10.12

wëbôczëc

  “A najniższa i największa
  – samej już wysunąć trudno –
  Będzie dla mnie w sam raz trumną.”

rozkrwawiło sã rozdëmioné niebò
rozwòdnia sã Miłota
ùsôdcóm niechtërné rzeczë w zwëkù je wëbôczac
smierc wëklãtich
czë nie je wòlą Kreatora

wëbôczëc“, abò 27.9.12

YouTube CSB

Czë przezéranié krótczich filmików na YouTube mòże przënoszëc wicy redotë? Gwës, że jo! Òd dzysô mòżeta to robic zwëskiwającë z kaszëbskòjãzëkòwi wersjë ti starnë! Sygnie zaladowac skript z ny starnë: http://userscripts.org/scripts/show/149072

Dlô brëkòwników Firefoxa ë Operë jinstalowanié skriptu je taczé sómé jak przë Facebookù, a dlô brëkòwników Chrome – jak przë jinstalacjë skriptu dlô Google. Żëczã wama jesz bëlniészégò òbzéraniô filmików z kaszëbskòjãzëkòwą wersją starnë YouTube – òsoblëwie, że dzysô mómë Eùropejsczi Dzéń Jãzëków! 🙂

Spik żeglôrza

Na hôwindze stała Òna
Na hôwindze Òna sta
Ë za swòjim żdała knôpã
Ë za knôpã swòjim żdża

Jedną razą cos sã stało
Jedną razą sta sã cos
Bò na wòdze blós ji cało
Bò na wòdze cało blós

Hewò hôwinga tonącô
Hewò tonie hôwinga
Òdemknij slépia płënącé
Òdemknij ju slépia

Spik żeglôrza“, abò 11.9.12f

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.