Pòwiéw Wenë 2012 – wëapartnienié

Dzysô dostôł jem wëapartnienié w latosym (wejrowsczim) Pòwiéwie Wenë.
Dlô mie bëła to trzecô próba w nym kònkùrsu.
Dwa lata dowslôdë do Krézowi ë Gardowi Biblioteczi m. Aleksãdra Majkòwsczégò we Wejrowie, jakô òd sétmë lat òrganizëje nen kònkùrs, wësłôł jem krótëchną pòwiôstkã “Ùbëtk“, za co dostôł jem III nôdgrodã w kategòrie prozë dlô dozdrzëniałëch. Témą tamtégò kònkùrsu bëła parola: “Słowianie, my lubim sielanki“. Łoni – “To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie“, na co zgłoszëł jem 3 wiérzte, m.jin. wiérztã “Małògardowô ballada“. Wiérztë òstałë wëapartnioné dodôwkòwą nôdgrodą wiceprzédnika KP-Z, w kategòrie pòézjô dlô dozdrzëniałëch.
Latos wnëtka 60. sztëk lëdzy, co wësłelë swòje dokôze na VII Pòwiéw Wenë, próbòwało òdpòwiedzec na parolã: “Navigare necesse est“. Tak téż jem spróbòwôł ë do biblioteczi zgłoszëł jesz niepùblikòwóną donëchczôs pòwiôstkã “29. rujana“, za co dostôł jem wëapartnienié ë nôdgrodã szpecjalną przédnika KP-Z: czerwióny róbzak firmë Lotos [òstół z Diktanda?], dwie platczi z kaszëbsczima bôjkama (jaczich móm terô ju razã 8) ë platkã “Młodi dlô Gduńska” [platczi ne szło darmôkã dostac w slôdnëch numrach Pòmeranie], a téż ksążczi: “Dramë Zëchtë” [ju 3. na mòji pòlëcë], “Zrzeszóny w dejë” [téż ju 3. na mòji pòlëcë – wierã mòckò chcą mie dejã zmienic ;)], “Antologiô kaszëbsczi dramë” [2. w mòjim zbiérkù knégów], “Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò – B. Ùgòwsczi” [téż ju 3. w mòji jizbie…], a dodôwkòwò, na zëmã ë nié blós, na spódkù czerwiónégò róbzaka nalôzł jem KP-Ztowską szalã “Kaszëbë”.
Co cekawé na wszëtczich trzech kònkùrsach òstôł jem przedstôwióny jakno Mateusz Meyer z Luzina. Jak bez całé żëcé, tak do dzysô nick z Lëzënã ni móm pòspólnégò, a w swòjëch pòdôwkach napisół jem richtich skądka jô jem… Në ale czasã lëdze wiedzą lepi.
Terô żdajã na pòkònkùrsową pùblikacjã “Pòwiéw Wenë 2012”, dze baro rôd zazdrzã na dokôzë dobiwców… Mòże jesz sã czegò nôùczã dzãka témù ë w przińdnëch latach napiszã lepi.

Na dzys dzéń przëchôdô le jednô refleksjô: to sã nié lónëje pisac pò kaszëbskù na taczé kònkùrsë…

4 thoughts on “Pòwiéw Wenë 2012 – wëapartnienié”

 1. 1. pewno za czãsto biwôsz w jistnëch placach, co lëdze z Lëzëna, abò prowadzący ne rozegracje są gwësny, tj. wiedzą, że wszëscë pòéce MÙSZĄ bëc z Lëzëna, kò to je pòéticzi basen ;)Dorada: trzim sã dalek òd lëzynión
  2. jak môsz za wiele ksążków, to zaniesë je do bibloteczi, mòże bëc do mòji (ni móm antologie ani dramów, chãtno zamienia na cos jinszégò, co jô móm w 2 egzemplarach, a czegò Të jesz mòże nie dostôł 😉
  3. a pòwiôstka Ùbëtk mòże gdze òbôczëc?
  4. kò “lónowac” pisanié pò kaszëbskù ni mùszi, dlôcze wszëtkó bë sã miało òpłacac? ;)))

 2. Aha, wôrt je dopòwiedzec, że Matéùsz Titës Mejer / Mateusz Tytus Mejer je z LEWINKA! Z tegò Lewinka, co je kòl Lewina, gdze są kùrhanë. W Lëzënie, z tegò, co wiém, kùrhanów jesz nalazłé ni mają!

  LEWINKÒ w gminie Lëniô (Linia) niech żëje!

  Matéùszu, nie pòkrãca je czegòs z tima wsama na l?

 3. Ùbëtk na starnie czë pòwiôstkã “Ùbëtk”? 😉
  Wszëtczé tekstë ò jaczich jem pisôł mają pòwrózczi wëżi – sygnie le knôpsnąc w nen nawidniony plac z jëjich titlama.

  Pòkrąconé nick nie je. Wszëtczé na L, tedë wierã hewò je nen tôczel 😉

  Chãtno sã wëmieniã ksążkama – żdajã za lëstą bédowónëch ksążków, sprôwdzã, czë ju jich ni móm, czë jesz nié, tedë mòżemë zôcząc pertraktacëje 🙂

  Në i nie wszëtkò sã mùszi lónowac. Jidze blós ò to, że żdajã za kritiką dlô mòji niepòezjë – òsoblëwò dlô pòwiôstczi “29. rujana“, jakô je zôczątka wikszégò dzélu pòwiôstków…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *