Category Archives: Sonetë

Tatczëzna Kaszëbiaków

Mëmka dobrô czej Élefan’òrder
Mëmka lëchô czej strzechòwi chëczë
Ë czej nad renã drãgô pół czwiôrtô
Bez knérã z tob’ą wcyganô Mëma

Mëmka cëzô czej szprejony tôfel
Mëmka hôchnô czej bezswiądny lëdze
Ë czej nôpiarté wałë je cëchô
Ò pich smãtkòwëch łzów wòłô Mëma

Ë czej Arkadie dłëgô je stegna
Mariacczich wieżów czej kùńc wësokô
Ë wej szerokô czej Nibelheim

Ë czej pół lëtra rëchłô jantara
Szczestlëwégò dëm atakù wòlnô
Ë młodëch piersów zabëti szmak

Sonet XIV “Tatczëzna Kaszëbiaków” abò 29.6.11

Teskniączkòwi triptik

A czedë sedzã czej pajk
strzód cemny nocë rëmiów
chtërne serca mają wzãtk
wiater cëskô hôchã z dôgą

Ju drëgô, trzecô, czwiôrtô
krewawô chlëda lecy
blós górz je benë zmiarto
nie wszëtkò je dlô lëdzy!

Dôjce lato, snôżi wiodro
niech mdą wanodżi – lóz bie!
ë słuńca pich, ë wiatru zgrzit
a kòle mie chcã – Cebie!

Wcyg sedzã jedurno tu
brzątwienia dalek, weg są
tej chòcbë wiornąc swiatu –
snica nôdzeją, cëszą…

Tej snieniô przëchôdô czas
pragniączczi są kòle mie
ë chòc jidã w głëchi las
zabëti spiéw kòlibie

Tuwò lato, pëszné wiodro
ë móm wanodżi – lóz bie!
ë słuńca pich… ë wiatru zgrzit…
ë nôwôżniszi – Cebie…

Nëkba” abò 4.5.11
Pierszi dzél “Teskniączkòwégò triptikù

Wzdrégôsz sã całã na ùrzëmce mdącë,
Të – córa Ładë, nôwëższi skôrb bògów,
W jantarkach Twòjich przezérô sã słuńce,
A szeptã dłonie lecutkò mną smagôsz.

Jô – młodi Szëmich, w zakôzónym raju,
Rãką rozwiéwóm pich zymkù w twich kniszach,
Drëdżégò chcenié – krëjamnotą nają,
Czasã wzdichniãcé, kù ùszóm cëché – ach!

Blëżi przëcëskóm Cã do se leżącë,
Spòzérôsz na mie nieznónym zdrokã Cë.
Z dołożnotą cała przechôdô môłnio.

Parłãczą sã lëpe w szôlonym tuńcu,
Bënowi lëgòtczi bez dardżi chòdzą.
Sztótowé zabëcé – dérôj ju wiedno!

Procëmnota” abò 5.5.11a
Drëdżi dzél “Teskniączkòwégò triptikù

Le ni mô Mùlka kòl mie –
Wëzéróm jô za Nią òb nocë, òb dnie…
A nie wiém ju sóm co mdze,
Brëkùnk miłotnégò głosu, nót mie – Ce!
Żlë òbarchnã bez resztë –
Dëchë, mòją dëszã z sercã pòniesce!
Wa, drëchòwie w bòlączce,
Mie z nią nad lasama, mie z Nią – pòłączce!

Realnota” abò 5.5.11b
Trzecy dzél “Teskniączkòwégò triptikù

Wëòbrazniô

Całi nen swiat w bùchce zamkniony
bez swinikùchniã doń wchôdóm
kòżdichny kawel ju namieniony
òbsmiardłim òtr’bã sã zdôwóm

Ne mëszlë co hôchù przëczëną
czas ‘nocë krzëwò rozsëną
ju z hôkama na miesąc sëną
krwawò zza mòrzégò płëną

Òbrôz dëszë swi pòstôwiony
nalézã w ni pòkrãcony
wiedno mdze niewësłówiony
chòc w słowò je òblëczony

Chòc wszëtkò w ni mòżëbné je
wej wiedno dzeje sã jak chce

Sonet XII “Wëòbrazniô” abò 30.1.11

Na starowiszczu

Wëlażił tuwò z banë, zarô nëkół przed se
dëcht czësto z głowë prosto, stëgną jemù znaną
w trawach jidącą cëchò, krótkò wòdą zlaną
kaczczi ë kôłp płënãłë, dze wiater mëszl’ niese.

Wchôdół w skòczkach w szari las, jaż z òknów wid sã smiół
na pòtkanié rôczony, nie widzół sã dichtich
czasu ju z królewiónką, co w złoce je richtich
głową całą òplotłą, dze ju ji nie miół.

Wlókł sã tej dali krzëwò, stôrô gasa czëła
akcjë pamiãtné strzôłë, miru placu pasã
pòd zômk kòl zdrzącé-chëczë, dze wszëtkò wzała
ë rzekła jidzë të w swiat, do łôwczi nym lasã.

Tam mëszlë zbirac chôdôł, wësnioné wëzérôł
damë zza mòstnych górów, dze w se téż dozérôł.

Sonet XI – “Na starowiszczu” abò 15.1.11

Na nordze (wkùńcu! ;P)

Je na nordze darga chtërnô
Òd praczasów wcyg niezmiennô
Dzys przë wòdze w wiôldżé wse
Jaż pò łebsczé jedze dunë

Braca co w dwa wòjska miele
W swiece biôtkã kaznié lasë
Ë nôstôrszi msze kaszëbsczé
Ë schòwóni dwórczi wëspë

Darga na rok w rok, co lata
Tu scygô z Pòlsczi ë swiata
Turistów lëczbã niezrëchòwóną

Chtëż jim historiã òpòwie
Ò zemi chtëż to rozmieje
Ju dzysô lëdze tégò nie ùmią

Sonet Dzesąti – “Na nordze” abò 16.11.10

Biôłka – erónet

Czëż Të biôłkò môsz za górë
Dwie co sedzą kòlë mùnie
Jesz na czëpkù dwa wëszańcë
Szëkóm jich kù podgãbincë

Widzół jem je jesz za dzecka
To mie bëła fest ùceszka
Czëj matinczi dwie jem smùkał
Ledwò gãbkã tam òbrëmiał

To dlô chłopa je ùcecha
Czë wëcygô òczë z miecha
Wzérô na ne snôżé górë

Smùknąc – czwiardi peżna miãtczi
Sczënią sã jesz zarô giãtczi
Wej cëż to je? Dzéw’cé òczë!

Biôłka – erónet” (eroticzni sonet ;)) 21.5.10
(na rôczba drëchów ze szkòłë)

Na pôłniém

Za lasã nôwiãkszim stoji
Kaszëbskô grôńca pôłniowi
Dze na łbie wół kwiatë trzimô
Mòdejczi tam wòdë płëną

Òstatniô cwierdza Krziżackô
Bez Pòlachów niedobëtô
Gnac Szwédów tuwò zaczelë
Kaszëbi dalek za Mòrzë

Miemcë ze strachù stawialë pancérnié
Kszëbsczim kòniôrzóm dzała na procem
Wielgô chwôła jë na tamtich pòlach

Chòc Grëbi w Judaszô żëją tatczëznie
Do dzysô kaszëbskô kréw tam wcyg płënie
Całą dosadã najdzësz w jich szkòłach

Sonet Dzéwiąti – “Na pôłniém” 11.4.10

Na wschòdzë

Czëj trzë chójnë stoją razã
Wëdartié òd Mòrza
Zwóne czasã Trzëgardama
Pòlsczima òknama

Pierszi stôri je Stolëcznym
Wòlnym czë Miemiecczim
Lë Òliwa
kòrbią to doch
Ksążąt wcyg je dodóm

W drëdżim copnelë sã Żëdzë
Czëj w daleczi szlë wanodzë
Trzecy nowomódny stoji w’strzódwòjnowi

Dzë té lëdzë co robilë
Òd zaczãtkù Gardë Trzë ne
Wcyg kaszëbskô tam płëneła stegna krwôwi

Sonet Ósmy – “Na wschòdzë” 5.4.10

Na zôpadzë

Ùsadzony bez Krzyżaków
Zômk nad Łebą stoji
Miemcë dłëgò tam sedzelë
Dzys sã pòlsczim mioni

Jesz czëc mòwa starków czasã
Ù Kùpca na rogù
Ò Kaszëbie pamiãtają
Zdrzélnika Tatulkù

Stądka dwóch widzało Kaszëbów
Króla w kaszëbsczim pòdzemiu
Żdającégò na kùńc niewòlë ti wczorôjszi

Wstid sã przëznac dzysô je lëdzom
Miasto Ùni òni wòlą
Nôwetk Léw bë sã pòczół bez to wszëtkò gòrszi

Sonet Sódmy – “Na zôpadzë (Lãbòrgòwi)” 30.3.10

W Miesce

Wzérô z szlachòtë Człek z wesokòscë
Wzérô na lëdzy co chòdzą w Miesce
Gard swòj widzy jak stoji jesz dzysô
Całi w jegò òkazałosce

Lëdze wanożą wkòł jegò Wòle
Nowi Miasto dali mù na miono
Czterë stalata chùdkò minãłe
Nô lepszi cëż sã òdmiéniało

Dali Pùrtczi kòl miasta pòd Górą latają
Ë w lëdzy nôgòrszi jiwernotë ceskają
Ti òbarchniãłi chòdzą kòl swòjich chëczów

Dali nie wiédzą kòpeska lëdzô zaklãtich
Dze mieszkają, skądka są, dzë Tatczëzna je jich
Jesz wcyg Smãtk ùrziwô tam swòjich wëmësłów

Sonet Szósti – “W Miesce” 15.3.10