Category Archives: Wëmëslënczi Titësa

Mòjé ùtwórstò, przemëslenia ë jinszé…

spac

pierszô mãkòliô
skùńczëł sã sznaps

drëgô mãkòliô
wëro je wëgniotłé

trzëcô mãkòliô
ju dochôdô czwiôrtô

czwiôrtô mãkòliô
Grzenia sëpie w òczë

piątô mãkòliô
kòszla do scygniãcô

szóstô mãkòliô
dwa zédżrë krzëwò jadą

sódmô mãkòliô
jesz lampka do zgaszeniô

ósmô mãkòliô
witro zôs trza wstac

dzewiątô mãkòliô
pitowskô czikòtka

dzesątô mãkòliô
przegrzeszóny sztremel

jednôstô mãkòliô
za czim wcyg tu jem

dzwanôstô mãkòliô
nie chce mie sã chcec

trzënôstô mãkòliô
bùksë terô w dół

czternôstô mãkòliô
zôs zez knérë kréw

piãtnôstô mãkòliô
jesz òdstawic szkło

szesnôstô mãkòliô
jaczi lëchi dzéń

sôdmënôstô mãkòliô
klnã na kòrwinystów

òsmënôstô mãkòliô
ë na resztã téż

dzewiãtnôstô mãkòliô
nie òbzéróm dzéwczãt

dwadzestô mãkòliô
za czim jô to piszã

dwadzescepierszô mãkòliô
z lewi nodżi sztrifla

dzwadzescedrëgô mãkòliô
napił bëm sã jesz

dwadzescetrzecô mãkòliô
ni mô miłotë na swiece

dwadzesceczwiôrtô mãkòliô
je w zrzeszenim biés

dwadzescepiątô mãkòliô
z prawi nodżi sztrifla

dwadzesceszóstô mãkòliô
dze lubòtnô cësza

dwadzescesódmô mãkòliô
z czegò móm sã ceszëc

dwadzesceósmô mãkòliô
karno głëpich mëg

dwadzescedzewiątô mãkòliô
czë trzëdzestô mdze

dwadze… trzëdzestô mãkòliô
… jidą ju – pò mie…

spac“, abò 6.9.12b

przënãcóm do smiercë

jedny nocë rzeknął mie
mój nôwikszi drëch
scyrającë mòrzczé łzë
gòrzczim szmakã béł
wòdną mewą dlô se téż
co nie dôwô wskòczëc w se
czasã leno przińdze ë
nie do kùńca mòstk kùsniesz
jesz przed slôdnym skòkã je
scygający ptôch nazôt
co nie dôwô skùńczëc bë
rozkòscérzëc wòlné dnie

dzysô przejimiesz smierc

przënãcóm do smiercë“, abò 6.9.12

Facebook CSB

Witôjtaż jesz rôz!

Ùdało mie sã dzysô skùńczëc robòtã nad dolmaczënkã Facebook’a na kaszëbsczi jãzëk.
Chto chce òd dzysô w plac “Lubię to!” knypsac “Widzy mie sã!” niech zajinsztalëje so dodôwk, jaczi skaszëbi Facebook’a!

Dodôwk jidze nalezc na starnie: http://userscripts.org/scripts/show/139959. Tim, co zajinsztalowelë so ju kaszëbsczé Google.com rzeknã, że mùszą leno wlezc na tã starnã ë knypsnąc na zelony knyps “Install”. Całô reszta szlachùje za tim tuwò: http://tites.kaszubia.com/tites/google-csb

Tëch, co ni mają jesz kaszëbsczi kluczplatë ë ni mògą pisac na kòmpùtrze pò kaszëbskù
òdsélóm na starnã Mareka Kwidzyńsczégò, dze òkróm kaszëbsczi kluczplatë jidze nalezc
téż kaszëbsczégò Linuxa, a téż na starnã z dodôwkama do Firefoxa, , dze je dodôwk, jaczi sprôwdzywô kaszëbską òrtografiã w jinternece.

Pójmë wprzódk z kaszëbizną – téż w jinternece! 🙂

Google CSB

Witôjtaż! Slôdnym czasu naji bracynowie, Szlązôcë, zrobilë dolmaczënk starnë Google na szląską gôdkã. Czej jem sã ò tim doznôł, z jinternétë, a jak ;), tej ùdbôł jem so, że Kaszëbi téż mòglë bë miec swòjã wersjã Google.com. Ë tak òd ùdbë pò jaczims czasu miôł jem zrëchtowóné pierszi dzél dolmaczënkù Google na kaszëbsczi.

Dzysô òddôwóm do zwëskaniô bez waju wersjã nieco barżi rozszerzoną ë ùprawioną, móm téż nôdzejã, że w przéńdnym czasu ùdô mie sã to dali rozwinąc, a całô starna Google.com mdze mia ùbsłùgã w naji rodny mòwie.

  Pôrã wskôzów do te, jak zajinstalowac dolmaczérã Google.com na kaszëbsczi jãzëk.

1) Na zôczątk bédëjã wama scygnąc kaszëbsczégò Firefoxa na swój kòmpùter – jidze to zrobic z ti starnë : http://www.mozilla.org/csb/firefox/fx/ – dzãka temù mdzeta mielë nié blós Google, ale téż całą òbsługã jinternétë pò kaszëbskù.

2) Pò zajinstalowaniém kaszëbsczégò Firefoxa mùszita scygnąc do niegò dodôwk „Greasemonkey”, jaczi jidze nalézc na ti starnë : https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/greasemonkey/

3) Pò zajinstalowanim dodôwkù zamikôta ë jesz rôz òdmikôta Firefoxa!

4) Pòstãpnym co mùszita zrobic, to wlézc na starnã : http://userscripts.org/scripts/show/139904 , z jaczi mòżna scygnąc szpecjalny dodôwk, chtëren przedolmaczi pòlską wersjã Google.com na kaszëbsczi jãzëk. Dodôwk jidze scygnąc pò knôpsniãcym zelonégò „Install”.

5) Pò zajinstalowanim dodôwkù Google-csb jesz rôz zamikôta ë òdmikôta Firefoxa, wchôdôta na starnã www.google.com ë sprôwdzëwôta dzejanié kaszëbsczi wersjë jedny z nôbarżi znónëch na swiece jinternétowëch starnów.

6) * Czasã mòże bëc tak, że dolmaczënk nie zaskòczi za pierszim razã ë mdze przeskakiwôł – co zanôlégò òd chùtkòscë jinternétë. Dlôte bédëjã wlézc na starnã : http://www.google.pl/preferences?hl=pl ë wëłączëc dinamiczną szëkbã.

 • Wskôzë dlô brëkòwników Operë

  1. Na starnie http://userscripts.org/scripts/show/139904 prawim knôpsnikã mëszë trza wëbrac “Install” ë pòtemù “zapisz element docelowy jako…”
  2. Plik zapisëjeta na swòjim kòmpùtrze (np. na pulpice) blós mùszita zmienic jegò pòzwã z “139904.user.js” na “139904.js”
  3. Z przédnégò menu wëbiérôta: Ustawienia -> Preferencje -> Zaawansowane -> Zawartość -> Opcje JavaScript
  4. W “folder skryptów użytkownika” wëbiérôta plac, w jaczim môta ju zapisóné plik.
  5. Na kùńc jesz rôz òdmikôta Operã ë môta ju Google pò kaszëbskù.

 • Wskôzë dlô brëkòwników Chrome’a

  1. Wchôdzôta na starnã : https://chrome.google.com/webstore/detail/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo ë scygôta dodôwk „Tampermonkey” dlô Chrome’a.
  2. Pò zajinstalowanim dodôwkù trza zajinstalowac dodôwk, jaczi przedolmaczi Google.com na kaszëbsczi. Nen nalézeta na starnie : http://userscripts.org/scripts/show/139904 – do kùńca jinstalacjë wëbiérôta wiedno „jo”, pòtemù jesz rôz òdmikôta Chrome’a. Kaszëbsczé Google bãdą ju dzejac!

 • Òbôczë téż kaszëbsczégò Facebooka!

  n.p.r.

  czë pamiãtôsz biôłé scanë
  naj’ brzątwieniów swiôdków niemich

  jesma sã zdarzëła swiatu
  czedës na rewsczi sztrądze
  chòc napłënãło ji hôchów
  dlô stopów zmarachòwónëch teskniączką
  nielëdzkò dłëdżi latny przigòdë

  nowich przëzwësków dostało Dac
  czej òdkrëwczô zdôwa sã kùńczëc jigra
  ju leno Miec òslepióné
  zaznónym słuńcã bënégò
  òstało najim skôrbã
  jesma zaczãła Bëc òd nowa
  chòc napłënãło doswiôdczeniów
  dlô całów wëgasywającëch krótkòscą
  wcyg nowé grzëpë ë ùpadczi
  jawią sã w snicach ë wëòbraznie

  jesz rôz jesma sã swiatu ùrodza
  chòc dlô swiata nie chcã ju żëc
  cemnëch ë głëchich dniów

  czë pamiãtôsz biôłé scanë
  ë cemné cãdżi jak ze snieniów

  czë zjiszczëniém bëłë brzątwieniów
  czë brzątwieniama bãdą zôs

  n.p.r“, abò 10.7.12

  Nadolskô mòdlëtwa

  Pòj sã, knôpie, wez wãdkã ë nétã,
  jidzemë na bôtë, jedzemë na wòdã.
  Czó le, knôpie, czó jak wałë grają,
  pòd Żarnówc nas cygną, nas le dzys wòłają.

  Jezë, miłi Panie, ë nôswiãtsza Ano,
  ë swiãti rëbôcë, ë swiãta Barbaro,
  trzëmita nad nama, razã z swiãtim Gùstã,
  Dozér na ti zemi, zôs jedzemë w dôkã.

  Chòc Żarnówc, chòc jezoro naszé,
  w dzéń spòkójno wëzdrzi, òb noc je jinaczi.
  Wskôżë Jezë, wskôżë nama stegnã
  cobë Złi nie scygnął na nas lëchą czërzbã.

  A czej żëcô wanoga sã skùńczi
  ë z Nadola wińdą wszëtczé najé smùtczi,
  wińdzë, knôpie, na nadolsczé sztrądë,
  òdmówi mòdlëtwã, pòsłëchôj brawądë.

  Nadolskô mòdlëtwa“, abò 5.7.12