Category Archives: Wëmëslënczi Titësa

Mòjé ùtwórstò, przemëslenia ë jinszé…

***

ale jesz bez pôrã sztótów dôj mie
sã ceszëc z ti drodżi òd Chwaszczëna
chòc nigdë nią nie dojadã
do Cë abò na nen plac

pòd szôrima drzéwama
dze pierszi rôz widzôł jem
twój zdrok ë jesz nie wiedzôł
że drodżi òd Chwaszczëna

do Cë nigdë nie przejadã
chòc jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc z tëch
krëjamnotów pò ùdôwónëch ùczbach

ë brzątwieniów ò pajkù ë
tim co mògło bëc
a nié le spisanim mëslów
słëchanim ò brótce co mia bëc tobą

ë twòjima rãkama zamikac
dwiérze co zamknąc sã nie chcałë
bë jesz bez pôrã sztótów
ceszëc sã bez swiądë wëcmanim

***

ale niedoszłëch szesc zéńdzeniów
jaczé miałë bëc zôczątkã
chòc òd Gduńska drogą
ë òd Chwaszczëna nigdë ju

nie dojadã ale jesz bez chwilã
dôj mie sã ceszëc niepòznanim
chòc móm ju bëté w Pilëcach
ë të téż tedë jes tã bëła

pamiãtóm nieprzespóné nocë
òd robòtë ë réze pò sztrądze
jak tedë jesz dôwa mie bez pôrã
sztótów ceszëc sã czej jesma belë

dalek òd lëdzy kò nie przë nich
czej jes ju przë mie nie mia krëjamnot
chòc drogã òd Chwaszczëna do
Ce ju móm zjachóné tëlé razë

to równak nie bëło zéńdzeniô
jaczé miało bëc zôczątkã
chòc tak baro z Jagiellońsczi
gadac bëm jesz chcôł

***

ale ë to w Pilëcach
chòcô nié na sztrądze
ani téż przë lëdzach ju
wicy drogą òd Chwaszczëna

do Ce nie dojadã na pôłnié
chòcbë jem jachôł z ti górë
a nie zabôcził jesz pôrã sztótów
ceszëc sã nie bôczącë na nick

równak bez zôczątkù
chòc ë bez mùjkaniô
dłëdżé nocë w Pilëcach jaczima
hôch nie felôł w prôwdze

ë łzë ë przeklënanié
ë zdrok co jak wiedno
nie dôwôł zasnąc
nawetka na Jagiellońsczi

czej ju bez pôrã sztótów
ceszëc jem òprzëstôł
z cëszë sã ë głëchi òstôł
pajk co leno rozmiôł snic ë rzeknąc

:ale…

Kasza z Kalësza“, abò 12.1.13

Kùńców kùńc

***

pòdjimôwóm nowé pòstulatë
nié blós swòje jak co swiãta
ë na rok chòcô bez perspektiwë
zdôwô sã przëchôdac kòl mòji

codniowi wizjë swiata
jaczi czasã felô z nowim
rokã pòdjimôwóm pùstulatë
nié blós swòje bò jesz jinëch

cobë mòje żëcé dali nie
witôł pòrénk bez perspektiwë
chòcô codniowô wizjô swiata
felô w nëch slôdnëch dniach rokù

***

felô w nëch slôdnëch dniach rokù
perspektiwë blós pòstulatë
nié blós swòje ale téż blësczich
jaczima jem ùcemiãgą

chòcô swój ë cygnã do Lewinka
dze wòjnã cygnie stôri Miotka
ale mòje żëcé ju wicy nie przëwitô
krewawi pòrénk ë òddzekùje

smrok z lasã wkół wsë
w jaczim sedzy lëchi dëch jiwrë
stôrégò Miotka co cygnie wòjnã
ju tëlé òtroków cëszë

***

ju tëlé òtroków cygnie wòjnã
stôrégò Miotka z Lewinka
jaczégò lëchi dëch sedzy we wsë
ë lasach ë jezorze

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
dnia bez perspektiwë ë dniów
ë lat całich wòjnë ze stôrim
Miotkã ë jegò òtrokama

chòcô z niedalek Swiónowa
ale nié zez Stajszewa
familiô a czasã tak cëzy
chòcô zeza płota wëzérô perspektiwë

***

ze krewawim pòrénkã ë òddzekòwanim
kòl jezora w Lewinkù
na nowi rok pòdjimóm nowé pòstulatë
swòje ë familie stôrégò Miotka

abò jegò òtroków co zakôzelë
mszë kòl krziża ë przedelë zemiã
klątwa lëchégò dëcha dosygła téż w Miesce
ë robòtã wzała chòcô swój

ë z Lewinka niedalek Swiónowa
wnëtk niżódnym PKSã ni mògła dojachac
le pò stôrim Klejnie bez trzech pôlców
òsta chòcô jegò téż ju ni mô

***

pòdjimóm nowé pòstulatë
na nowi rok ë całé żëcé
chòcô bez perspektiwë ë z lëchim dëchã
stôrégò lasu ë òrganów

òstało nick wnëtk lózô kôrta
(chòcô nie wezmie mie wiérztë)
z pògrizdolónym marginesã
na jaczi sóm stôwióm mërczi ë dopòwiescë

zdôwô sã nielëchô wizjô swiata
w nëch slôdnëch dniach slôdnégò rokù
zdôwô sã miec bët cwëk krewawëch dniów ë noców
le blós we łbie (ë wiérzce) z Lewinka

Kùńców kùńc“, abò 30.12.12

Niemòc

Cknienié nierobòtë
Je jak wëro
jaczé całi dzéń trzimô
ë blós na nockã
cało òddôwô
Je jak ekrón
na jaczim le cos pò òczach mërgô
ògłëpiô
nie dôwô miru
le mãczi bezmëslno
Je jak fantzjë swiat
blós ni to co je
A i tak ùznają
ë mdą doch wiedzec lepi
że zwëczajno nama so nie chce

Niemòc“, abò 19.12.12
Na wdôr drëcha S. “Pendzla” J.

***

“Nie dô to nad lato,
Nie dô nad Kaszëbë!”
Nôprzódk dlô nich róbma,
Jak tatkòwie czedës.

Òtrokóm stolemów
Słëchô bëc dzyrzczima
Czë mir je w domôctwie,
Czë gò z nama ni ma.

Czej przińdą niemòcë
Wëcmanim w przińdnotã;
“To sã le minãło”
Ë złé mdze na stronã.

***“, abò 16.12.12
KJtowcóm ë na wdôr Zrzeszińców

Slôdny lëst (5)

czej ju ùńdze to,
co je widzec w zemiã
a to, co nie je
ùńdze pò trzech dniach
nie stôwiôjta wiôldżich kamów
leno prosti mërk miłotë
dzes kòl mòji głowë
nie zbiérôjta na trzë kwiôtë
lepi tim, co ni mają
dac, kò mie to ju nick nie dô
za mie le pò cëszkù zmówta
trzë zdrowaszczi, òjczë nasz,
zaspiéwôjta himn z Swiónowa
ë na kùńc le: “do òbôczeniô,
do òbôczeniô na drëdżi rôz!”

Slôdny lëst(5)“, abò 15.12.12

Nie martwi sã

wzérôsz na miã
përznã ze strachã w twòjim wëzdrzenim
czej gôdóm cë ò swòjim brzątwienim
ò swòji smiercë
móm starã cobë cã ùspòkòjic
gôdóm to normalné
czedës sã wszëtcë tã ùzdrzimë
to co celesné nie je jaż tak wôżné
ë czedës żdże nas to samò
rozwiartô gãba zemi
czôrné procesje
ë slôdné zwònë
czë wezmą naj anielsczé hùrmë
czë z zemi mdzemë spadac w dół
to sómi wëbrac mòżemë
le w zemi żdac mdzemë slôdnëch dniów
le w zemi

Nie martwi sã“, abò 14.12.12