Category Archives: Òglowô

Ale jaje… złoté jaje ;)

Bùszny z se.. ë jesz pôrã lëdzy bùsznych razã ze mną.
Ceszi serce, a jesz pòdbùdowiwuje juwernotã.

Móm przëjemnosc pòdzelëc sã z wama wiadłã ò mòjim sukcesu 🙂 Piãc mòjich wiérztów dobëło I môl w kònkùrsu “Złoté Jaje 2011” w kategòrëji własné dokôzë dlô dozdrzeniałich. Wiérztë mòżeta nalézc prawie na ti starnie. Òkróm te miół jem lëżnotã przeczëtac wiérztã (elegiã) na wdôr Wòjcecha Cziedrowsczégò, chtërna je niżi, a mdze téż w piątkòwim dodôwkù “Norda” do Bałtëcczégò Dzennika. Z jedny starnë szczescy, z drëdżi smùtk… Le żëcé biégô.

Dzãka za wëprzednienié kartësczimù Ceńtrowi Kùlturë “Kaszëbsczi Dwór” ë òrganizatoróm kònkùrsu.
Z bëlnym pòzdrówkã dlô czëtińców ë nôlepszima żëczbama na Jastrë / Płaczebòga ! 🙂

Kaszëbi mdą biôtkòwac ò wòlnotã!

I Pùłk Wezwòleniégò Kaszëb , manifestacëje kòl Wejrowa ë Gduńska , Ruch Aùtonomie Kaszëb… separatiscë na Kaszëbach, òsoblewie w Wejrowie ë Gdinie, òdżëlë a roscą w kraft! Môją ju swòjé stanicë, mùńdurë ë flińtë, òrganizëją sã ë są fardich cobë régnąc na Pòlszã.
Dzysô, krótkò pò północë, prawie czej rozpòczął sã Nôrodny Pòwszedny Spisënk, jesz nieznóny przédnik RAKù, chtëren je téż prowadnikã I Pùłkù Wezwòleniégò Kaszëb, wëstosowôł Ùltimatum do Pòlsczégò Rządu, w chtërnym rządô Aùtonomie dlô Kaszëb ë kòritarza parłączącégò Gduńsk – jedurną Stolëcã Kaszëb z Wisłą – sedzbą Jegò Nôwidniszi Królewsczi Mòscë, w Bògù Nama Rządzącégò ADÓMA DALEKLECĄCÉGÒ I , a téż wprowôdzeniégò bez Pòlsczégò Premiera, Fejn Kaszëbã, Dónka Tusków, Kaszëbsczi Mònarchie “òd Gduńska (…) pò Roztokã” ë òbòwiązkù ùczbë kaszëbsczégò jãzëka we wszëtczich szkòłach na tim strategicznym pòlu. Wôżnim pùńkta Ùltimatum je téż wësëdlenié nie-Kaszëbów, chtërny nie chcą òstac Fejn Kaszëbama, z historicznégò òbszaru tzw. Wiôldżich Kaszëb. Tim samim do 30 czerwińca mô pòwstac nowô Kònstitucëjô Kaszëbskò-Pòlsczi Dëbeltnôrodny Kònstitucjowy Mònarchie.
Jak pòdôwô rzecznik RAKù – całô akcjô bëła dogriwônô òd wnëtka 10 lat ë sparłącziła tësące anonimòwich lëdzy, chtërny miele ju dosc ceńtralizacëji Pòlsczi Repùbliczi ë jignorancjë dlô Kaszëbów. Dlôcze prawie dzysô wszëtkò dostało pòkrokù? Przëczëną mô bëc felënk pitaniégò ò Òjczësti Jãzëk w formùlarzu Spisënkù, a téż slôdné akcje, jaczé miôłë swój môl we Gduńskù (jidze tuwò ò kritikã kaszëbskòscë gardu, a téż rasystowsczé parolë przék Kaszëbóm jidącé òd przëjezdnëch lëdzy mieszkającëch w Grodze Swiãtopôłka), a òficjalné mianowanié Nowégò Króla Kaszëb bez przedstôwców Pòlsczégò Rządu.
Pòlsczi Rząd jesz nie wëstosowôł niżódny òdpòwiédzë na Ùltimatum RAKù. Rzecznik RAKù zapòwiôdô, że jażlë do kùńca łżëkwiôta nie mdze niżódny òdpòwiédzë òd Pòlsczégò Rządu, tej Kaszëbi mdą ò swòją wòlnotã biôtkòwac całą mòcą.
Pòpiarcé dlô Kaszëbów ë jich dążeniów dalë ju Walijczicë, Frizowie, Kaszëbi z Kanadë, a Francuzowie, chtërnëch wòjska są ju w pòszëkù, cobë wesprzec Kaszëbską Armiã Wëzwòleniégò. Swòjé, pòpiérającé dlô Kaszëbów, stanowisczë wërazëlë téż Karaimòwie ë Sealandczicë.

V Kòlumnô

Bòjowi wóz

Bùszno!

Pòrã dnie nazôd pisół jem ò dëbeltjãzëkòwich tôflach w mòji gminie – wczora, jakno pëszné zakùńczenié Dnia Jednotë Kaszëbów, pòtkôł jem ną tôflã w mòji rodny wsë!

Wiôldżé gratulacëje dlô wëszëznów gminë Lëniô za bëlną robòtã w pòkrok kaszëbiznë w najim òkòlim! Nôdewszëtkò dzãka dlô Łukasza Jabłóńsczégò, wójta mòji gminë, chtëren robi wiôlgą robòtã na ti niwiznie. Terô jesz lepi jedze sã nazôd, dodóm z Gduńska – tôfle ‘Gduńsk – stolëca Kaszëb witô’, pòzni tôfle gminë Szëmôłd a terô Gmina Lëniô 🙂
“Të gôdół, że te dëbeltjãzëkòwé tôfle w gminie długò nie pòstoją. A nie dosc, że stoją, to jesz pòdskacziwają.” – dôj Bòże, cobë tak bëło 🙂
Jakno pòstãpnô sprôwã bidëjã tôfle z pòzwama sztrasów w naji gminie, a téż pòstawienié taczich tôflów w Gminie Lëzëno pò latosym Spisu 🙂

Czôrny czwiôrtk

Prawie w kinach jidze òbôczëc film Kraùzów Antóna – “Czôrny czwiôrtk – Wisniewsczich Jónk pôdł“, ò rzeczach, jaczé dzejałë sã w Gdini w gòdnikù 1970 rokù. Chcã téż wama përznã przëbôczëc òbrôzë z tamtégò dzëwégò czasu, jaczi wierã béł jednym z nôczôrniszich czasów w historie Kaszëb, dlôte téż zrobił sã mie dzysô taczi filmik… Do mùzyczi Wãdzëbôków z platczi “Młodi dlô Gduńska” ë wiérztë w. Tomôsza Fópczi. Rôczã serdecznô!

Dëbeltjãzëkòwé tôfle w Gminie Lëniô

W Gminie Lëniô prawie dérëje stawianie tôflów z dëbeltjãzëkòwima pòzwama wsów – pòlsczima ë kaszëbsczima.
Tim samim Gmina Lëniô je 2. gminą, chtërna pòkazôwô swòją kaszëbskòsc w wejrowsczim krézu, a 7. na Kaszëbach – pò Stãżëcë, Serakòjcach, Somòninie, Chmielnie, Bëtowie ë Szëmôłdze. Je wôrt przëbôczëc hasło gminë: “Gmina Lëniô – pòczuj kaszëbsczégò dëcha“, a téż turistną trasã szlachã Kaszëbsczich Dëchów z ksążczi “Bògowie i dëchë najich przodków” Aleksandra Labùdë (pòchowónégò 30 lat nazôt w Strzépczu), chtërna pòwstała w łońsczim rokù. Gmina Lëniô to téż môl pierszi, kaszëbsczi spòdlëczny szkòłë na Gòdnicë, a téż Kaszëbsczégò ÒL w Strzépczu. W kòżdi szkòle ùczony je kaszëbsczi (òd klas 0, jaż pò maturã, chtërną jidze zdawac w KÒL w Strzépczu). W Lëni dzëjô folkroristné karno Kaszëbskô Rodzëzna, chùr Piãcolënia z Lëni (razã z Lutnią z Lëzëna nôgralë chòcle platkã z pierszą “Kaszëbską mszą swiãtą na chùr ë diabelsczé skrzëpice” aùt. T. Fópczi), teater Prostolëniowy z Lëni (prawie wëstôwiô nową sztukã – “Ala weter jo!” aùt. T. Jabłońsczi)… Pôrã dnie nazôt w Lëni w. Labùdowô miała promòcëjã nowégò ùczbòwnika do Kaszëbsczégò, a rëchtuje sã ju pòstãpny ùczbòwnik w. W. Bòbrowsczégò… A ju za rok Kaszëbsczé Diktando w Gminie Lëniô dlô wdôru Aleksandra Labùdë.
To wszëtkò dzãka Eùropejsczi kôrce ò jãzëkach nôrodnëch ë etnicznëch mniszosców. Kôrta ta pòzwòliwô téż na wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò jakno drëdżégò jãzëka ùrzãdowégò – co téż ju w Gminie Lëniô òstało zrobioné. Terô blós żdajã na kaszëbsczé pòzwë sztrasów 🙂
A cobë mie sã nie żëło tuwò za snôżo.. je pôrã czôrnych sprôw… Kaszëbsczé ÒL w Strzépczu pòmalë nie mô przińdnotë dlô se – felëje ùczniów, chtërny chcą sã w ni ùczëc. Òglowò w szkòłach mało dzecy chce sã ùczëc kaszëbsczégò, a nie je wiedzec dlôcze… A młodi wëszczerzają sã z tich, co gôdają pò kaszëbskù… Ë co z tim zrobic? Co z tim zrobic?

Lewinkò ë Lewino

Gmina Lëniô - Pòczuj Kaszëbsczégò Dëcha

Gmina Lëniô