Category Archives: Òglowô

Pòwiéw Wenë 2012 – wëapartnienié

Dzysô dostôł jem wëapartnienié w latosym (wejrowsczim) Pòwiéwie Wenë.
Dlô mie bëła to trzecô próba w nym kònkùrsu.
Dwa lata dowslôdë do Krézowi ë Gardowi Biblioteczi m. Aleksãdra Majkòwsczégò we Wejrowie, jakô òd sétmë lat òrganizëje nen kònkùrs, wësłôł jem krótëchną pòwiôstkã “Ùbëtk“, za co dostôł jem III nôdgrodã w kategòrie prozë dlô dozdrzëniałëch. Témą tamtégò kònkùrsu bëła parola: “Słowianie, my lubim sielanki“. Łoni – “To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie“, na co zgłoszëł jem 3 wiérzte, m.jin. wiérztã “Małògardowô ballada“. Wiérztë òstałë wëapartnioné dodôwkòwą nôdgrodą wiceprzédnika KP-Z, w kategòrie pòézjô dlô dozdrzëniałëch.
Latos wnëtka 60. sztëk lëdzy, co wësłelë swòje dokôze na VII Pòwiéw Wenë, próbòwało òdpòwiedzec na parolã: “Navigare necesse est“. Tak téż jem spróbòwôł ë do biblioteczi zgłoszëł jesz niepùblikòwóną donëchczôs pòwiôstkã “29. rujana“, za co dostôł jem wëapartnienié ë nôdgrodã szpecjalną przédnika KP-Z: czerwióny róbzak firmë Lotos [òstół z Diktanda?], dwie platczi z kaszëbsczima bôjkama (jaczich móm terô ju razã 8) ë platkã “Młodi dlô Gduńska” [platczi ne szło darmôkã dostac w slôdnëch numrach Pòmeranie], a téż ksążczi: “Dramë Zëchtë” [ju 3. na mòji pòlëcë], “Zrzeszóny w dejë” [téż ju 3. na mòji pòlëcë – wierã mòckò chcą mie dejã zmienic ;)], “Antologiô kaszëbsczi dramë” [2. w mòjim zbiérkù knégów], “Jãzëk kaszëbsczi dlô kòżdégò – B. Ùgòwsczi” [téż ju 3. w mòji jizbie…], a dodôwkòwò, na zëmã ë nié blós, na spódkù czerwiónégò róbzaka nalôzł jem KP-Ztowską szalã “Kaszëbë”.
Co cekawé na wszëtczich trzech kònkùrsach òstôł jem przedstôwióny jakno Mateusz Meyer z Luzina. Jak bez całé żëcé, tak do dzysô nick z Lëzënã ni móm pòspólnégò, a w swòjëch pòdôwkach napisół jem richtich skądka jô jem… Në ale czasã lëdze wiedzą lepi.
Terô żdajã na pòkònkùrsową pùblikacjã “Pòwiéw Wenë 2012”, dze baro rôd zazdrzã na dokôzë dobiwców… Mòże jesz sã czegò nôùczã dzãka témù ë w przińdnëch latach napiszã lepi.

Na dzys dzéń przëchôdô le jednô refleksjô: to sã nié lónëje pisac pò kaszëbskù na taczé kònkùrsë…

(Pò)wiéw Wenë

Jesz z łońsczégò rokù – jednô z mòjëch wiérztów trafia do zbiérkù pò kònkùrsu “Powiew Weny”, jaczi rok w rok robi Wejrowskô Bibliotekô m. Majkòwsczégò.

Zbiérk

Starna 102 – mimò felów w drëkù rôczã serdeczno 🙂
(Je widzec, że drëkòwanié kaszëbsczich tekstów w Bibliotekach czë Ùrzãdach wcyg brëkùje wiele do zrobieniô…)

Pòzdrówk!

PS : Nie piszã tuwò nic nowégò, bò prawie robiã nad czims wikszim… a do te ni móm za wiele czasu, cobë cos tuwò wrzucywac – dzéń w dzéń robòta, robòta, robòta, czasã jaż drãgò nalézc czas na spik! Mògã zdradzëc wama, żlë to czëtôta, że dolmaczã so jeden dokôz pòlsczi fantasticzi – pò zrobienim wszëtczégò mdã tuwò wrzucôwół, a téż rëchtujã cos swòjégò na papiór 🙂

Damroka – Kaszëbë Joł

Jem pò wczorajszim kòńcerce Damroczi Kwidzińsczi ë jej karna z projektu Damroka – “Kaszëbë Joł”.
Dostôł jem wczora téż przedpromòcëjną platkã a dzysô zrobił jem taką małą migawkã z mùzyką z ti platczi – wszëtkò, cobë Waju zachãcëc do kùpieniégò całi platczi ë pòsłëchaniô wszëtczégò… Je czad ë je magiô ! ;D

Platka dostãpnô pòd tim pòwrózkã (òd 10 czerwińca 2011):
Damroka – Kaszëbë Joł

Frantówka mòże znónô, równak jem ją tuwò prawie tak òbrobił w rozmiajité òdjimczi 😉
Pòzdrówczi z zôczątkù majëwégò, dłudżégò kùńctidzenia! 🙂